Wanneer u wilsonbekwaam wordt, kunt u te maken krijgen met een bewindvoerder, mentor of curator. Deze personen zijn er om u te beschermen. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen een bewindvoerder, mentor en curator? Dat leest u in dit artikel.

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand hier niet toe in staat zijn. Deze bewindvoerder neemt beslissingen over het vermogen en goederen. Zo wordt het vermogen van de betrokkene beschermd. Dit kan over het gehele vermogen en alle goederen gaan, maar ook over een gedeelte daarvan. De bewindvoerder maakt daarom een boedelbeschrijving: een lijst van alle goederen die onder het bewind vallen. Financiële beslissingen moeten zoveel mogelijk samen met de betrokkene worden genomen.

Wat is een mentor?

Een mentor behartigt de persoonlijke belangen die niet over geld en middelen gaan. Denk hierbij aan zaken zoals verpleging, verzorging of begeleiding. Een mentor neemt samen met de desbetreffende persoon zoveel mogelijk samen de beslissingen. Een voorbeeld hiervan is het maken van een keuze tussen zelfstandig thuis wonen of juist in een verpleegtehuis.

Wat is een curator?

Een ondercuratelestelling is voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer zelf kunnen behartigen. Wanneer iemand onder curatele is gesteld, verliest die persoon zijn ‘handelingsbekwaamheid’. Dit houdt in dat de betrokkene niet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. De curator kan in dat geval de financiële en persoonlijke zaken verzorgen. Op deze manier wordt de betrokkene en zijn of haar vermogen beschermd. Iemand wordt alleen onder curatele gesteld als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie van deze twee) niet voldoende bescherming bieden.

Wie wordt bewindvoerder, mentor of curator?

In een levenstestament kunt u aanwijzen wie u aanstelt als levensexecuteur, zodat het niet nodig is dat een rechter een bewindvoerder, mentor of curator aanstelt. Ook kunt u ervoor kiezen om een toezichthouder aan te stellen. In uw levenstestament kunt u dan bepalen dat de levensexecuteur rekening en verantwoording moet afleggen aan die toezichthouder. Vindt de rechter het toch nodig om een persoon extra te beschermen met een bewind, mentorschap of ondercuratelestelling? Dan kunt u alvast in een levenstestament aanwijzen wie u kiest als bewindvoerder, mentor of curator. Dit kan een vriend of familielid zijn, maar ook een professionele levensexecuteur. NOVEX heeft onder haar leden professionals die als levensexecuteur of toezichthouder kunnen worden benoemd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de drie maatregelen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze NOVEX leden.