Certificeringsvereisten

NOVEX-leden die ten minste drie jaren relevante werkervaring op het gebied van executele hebben, komen in aanmerking voor certificering als “gecertificeerd NOVEX-lid/executeur” of “gecertificeerd NOVEX-lid/executeur-vereffenaar” door de Stichting Certificering Executeurs (SCE). Een verzoek om een aanvraagformulier voor deze certificeringsprocedure te ontvangen, kunt u richten tot info@novex-executeur.nl. Voor zover nodig, wordt de aanvraag van een verzoek tot certificering geacht tevens een aanmelding van deze persoon als lid van de Vereniging NOVEX te zijn.

De eisen voor toelating tot de certificering zijn:
1. De aanvrager heeft basiskennis van het erfrecht en heeft de leergang Executele en Vereffening van NOVEX gevolgd of een ander door de Stichting geaccrediteerde opleiding;
2. De aanvrager heeft een door de Stichting geaccrediteerde verdiepingscursus executele of een verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
3. De aanvrager beschikt over ten minste drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele. De aanvrager overlegt drie verklaringen van executele en/ of benoemingen tot vereffenaar welke betrekking hebben op de drie voorgaande jaren. Ten minste één verklaring moet een benoeming tot executeur inhouden;
4. De aanvrager heeft op het toetsingsgesprek met de certificeringscommissie een positieve beoordeling gekregen;
5. De aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de Stichting vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan;
6. De aansprakelijkheid van de aanvrager jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt door een adequate beroepsaansprakelijkheids­verzekering van tenminste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.

Aanvullende eis bij hercertificering:
7. De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd, toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd.

Het toetsingsgesprek kan naar keuze van de kandidaat plaatsvinden op een door SCE bepaalde locatie of via een videogesprek.

Het certificaat “gecertificeerd NOVEX-lid/executeur” of “gecertificeerd NOVEX-lid/vereffenaar” wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. In die periode dient de aanvrager aan bovenstaande eisen te voldoen om voor certificering voor een volgende periode van drie jaar in aanmerking te komen.

Het gecertificeerde NOVEX-lid is onderworpen aan een periodieke toetsing en de bevoegdheid van de Klachtencommissie als geschillenbeslechtinginstantie en als tuchtcollege dat disciplinaire maatregelen kan nemen.

Op grond van het ingevulde aanvraagformulier besluit de certificeringscommissie of aanvrager in aanmerking komt voor een toetsingsgesprek.
Na een goedgekeurde aanvraag zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden met de certificeringscommissie. Indien de aanvrager een positieve beoordeling heeft gekregen op het toetsingsgesprek kan de aanvrager worden gecertificeerd en worden opgenomen in het register ”Gecertificeerde Executeurs”.

Hercertificering

Iedere drie jaar vindt een toetsing plaats.
Drie jaar na een toetsingsgesprek kan deze toetsing schriftelijk geschieden.
In ieder geval iedere zes jaar vindt een toetsingsgesprek met de certificeringscommissie plaats.

Kosten registratie

De kosten voor een toetsingsgesprek voor registratie bedragen € 250 ex btw.
De kosten voor een schriftelijke toetsing (hercertificering) bedragen € 75 ex btw.
Deze kosten zijn onafhankelijk van het resultaat van het gesprek.

De jaarlijkse bijdrage van SCE is € 200,- ex btw.

Geaccrediteerde opleidingen

Door SCE geaccrediteerde opleidingen en cursussen zijn:

NOVEX leergang Executele en Vereffening

NOVEX leergang Levensexecuteur en Toezichthouder, in combinatie met NOVEX dagcursus Executele

NOVEX Verdiepingscursus Executele

NOVEX Verdiepingscursus vereffening van nalatenschappen

FEIN Specialisatieopleiding vereffening nalatenschappen

FEIN Masterclass Vereffening Nalatenschappen (diepgang)

FEIN Starclass Executele

Overgangsrecht

In de zomer van 2019 zijn de vernieuwde certificeringsvereisten door de Stichting Certificering Executeurs (SCE) bekend gemaakt.
Deze certificeringsvereisten luiden als volgt:
1. De aanvrager heeft een door de Stichting (SCE) geaccrediteerde verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
2. De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd.

Het blijkt nu dat niet alle gecertificeerde leden al in de gelegenheid zijn geweest om invulling te geven aan deze nieuwe vereisten. Mede vanwege de bijzondere omstandigheden waarin de maatschappij zich sinds vorig jaar bevindt, heeft het SCE-bestuur gemeend het overgangsrecht met één jaar te verlengen tot 1 januari 2022.

Concreet betekent dit het volgende.
Reeds gecertificeerde kandidaten die in het jaar 2021 worden uitgenodigd voor schriftelijke hercertificering of voor een hercertificeringsgesprek gecertificeerd NOVEX-lid/executeur, hoeven nog niet te voldoen aan de vereisten die onder 1 en 2 zijn genoemd.
Dit geldt ook voor de kandidaten die de aantekening gecertificeerd NOVEX-lid/executeur én vereffenaar wensen.

Kandidaten die in het jaar 2021 voor het eerst opgaan om te worden gecertificeerd, moeten voldoen aan alle opleidingsvereisten, zijnde de NOVEX leergang Executele en Vereffening en de NOVEX verdiepingscursus vereffening van nalatenschappen.