Certificeringsvereisten

NOVEX-leden die ten minste drie jaren relevante werkervaring op het gebied van executele hebben, komen in aanmerking voor certificering als “gecertificeerd executeur” door de Stichting Certificering Executeurs (SCE). Een verzoek om een aanvraagformulier voor deze certificeringsprocedure te ontvangen, kunt u richten tot info@sce-executeurs.nl. Voor zover nodig, wordt de aanvraag van een verzoek tot certificering geacht tevens een aanmelding van deze persoon als lid van de Vereniging NOVEX te zijn.

De eisen voor toelating tot de certificering zijn:
a. de aanvrager heeft de leergang executele van de NOVEX gevolgd;
b. de aanvrager beschikt over tenminste drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele. De aanvrager overlegt drie verklaringen van executele welke betrekking hebben op de drie voorgaande jaren, dan wel toont op andere wijze de relevante werkervaring aan;
c. de aanvrager heeft op het toetsingsgesprek met de certificeringscommissie een positieve beoordeling gekregen;
d. de aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door SCE vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan;
e. de aansprakelijkheid van de aanvrager jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt door een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ten minste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.

Het certificaat “gecertificeerd executeur” wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. In die periode dient de aanvrager aan bovenstaande eisen te voldoen om voor certificering voor een volgende periode van drie jaar in aanmerking te komen.

De certificeerde executeur is onderworpen aan een periodieke toetsing en de bevoegdheid van de Commissie van Toezicht als geschillenbeslechtinginstantie en als tuchtcollege dat disciplinaire maatregelen kan nemen.

Op grond van het ingevulde aanvraagformulier besluit de certificeringscommissie of aanvrager in aanmerking komt voor een toetsingsgesprek.
Na een goedgekeurde aanvraag zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden met de certificeringscommissie. Indien de aanvrager een positieve beoordeling heeft gekregen op het toetsingsgesprek kan de aanvrager worden gecertificeerd en worden opgenomen in het register ”Gecertificeerde Executeurs”.

Hercertificering

Iedere drie jaar vindt een toetsing plaats.
Drie jaar na een toetsingsgesprek kan deze toetsing schriftelijk geschieden.
In ieder geval iedere zes jaar vindt een toetsingsgesprek met de certificeringscommissie plaats.

Kosten registratie

De kosten voor een toetsingsgesprek voor registratie bedragen € 250 ex btw.
De kosten voor een schriftelijke toetsing (hercertificering) bedragen € 75 ex btw.
Deze kosten zijn onafhankelijk van het resultaat van het gesprek.

De jaarlijkse bijdrage van SCE is € 200,- ex btw.