Certificeringsvereisten

NOVEX-leden die ten minste drie jaren relevante werkervaring op het gebied van executele hebben, komen in aanmerking voor certificering als “gecertificeerd NOVEX-lid/executeur” of “gecertificeerd NOVEX-lid/executeur-vereffenaar” door de Stichting Certificering Executeurs (SCE). Een verzoek om een aanvraagformulier voor deze certificeringsprocedure te ontvangen, kunt u richten tot info@novex-executeur.nl. Voor zover nodig, wordt de aanvraag van een verzoek tot certificering geacht tevens een aanmelding van deze persoon als lid van de Vereniging NOVEX te zijn.

De eisen voor toelating tot de certificering zijn:
1. De aanvrager heeft basiskennis van het erfrecht en heeft de leergang Executele en Vereffening van NOVEX gevolgd of een andere door de Stichting geaccrediteerde opleiding;
2. De aanvrager heeft een door de Stichting geaccrediteerde verdiepingscursus executele of een verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
3. De aanvrager beschikt over ten minste drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele. De aanvrager overlegt drie verklaringen van executele en/ of benoemingen tot vereffenaar welke betrekking hebben op de drie voorgaande jaren. Ten minste één verklaring moet een benoeming tot executeur inhouden;
4. De aanvrager heeft op het toetsingsgesprek met de certificeringscommissie een positieve beoordeling gekregen;
5. De aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de Stichting vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan;
6. De aansprakelijkheid van de aanvrager jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt door een adequate beroepsaansprakelijkheids­verzekering van tenminste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.

Aanvullende eis bij hercertificering:
7. De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd, toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd.

Het toetsingsgesprek kan naar keuze van de kandidaat plaatsvinden op een door SCE bepaalde locatie of via een videogesprek.

Het certificaat “gecertificeerd NOVEX-lid/executeur” of “gecertificeerd NOVEX-lid/vereffenaar” wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. In die periode dient de aanvrager aan bovenstaande eisen te voldoen om voor certificering voor een volgende periode van drie jaar in aanmerking te komen.

Het gecertificeerde NOVEX-lid is onderworpen aan een periodieke toetsing en de bevoegdheid van de Klachtencommissie als geschillenbeslechtinginstantie en als tuchtcollege dat disciplinaire maatregelen kan nemen.

Op grond van het ingevulde aanvraagformulier besluit de certificeringscommissie of aanvrager in aanmerking komt voor een toetsingsgesprek.
Na een goedgekeurde aanvraag zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden met de certificeringscommissie. Indien de aanvrager een positieve beoordeling heeft gekregen op het toetsingsgesprek kan de aanvrager worden gecertificeerd en worden opgenomen in het register ”Gecertificeerde Executeurs”.

Hercertificering

Iedere drie jaar vindt een toetsing plaats.
Drie jaar na een toetsingsgesprek kan deze toetsing schriftelijk geschieden.
In ieder geval iedere zes jaar vindt een toetsingsgesprek met de certificeringscommissie plaats.

Kosten registratie

De kosten voor een toetsingsgesprek voor registratie bedragen € 250 ex btw.
De kosten voor een schriftelijke toetsing (hercertificering) bedragen € 75 ex btw.
Deze kosten zijn onafhankelijk van het resultaat van het gesprek.

De jaarlijkse bijdrage van SCE is € 200,- ex btw.

Geaccrediteerde opleidingen

Door SCE geaccrediteerde verdiepingscursussen in de zin van het tweede certificeringsvereiste zijn:

NOVEX Verdiepingscursus Executele

NOVEX Verdiepingscursus vereffening van nalatenschappen

FEIN Specialisatieopleiding vereffening nalatenschappen

FEIN Masterclass Vereffening Nalatenschappen (diepgang)

FEIN Starclass Executele

Aanpassing van aantonen werkervaring bij hercertificering

Het bestuur van de Stichting Certificering Executeurs en de SCE certificeringscommissie signaleren dat gecertificeerde NOVEX-leden in toenemende mate de cliënt adviseren met betrekking tot de werkzaamheden van de executeur. Dit betekent dat gecertificeerde NOVEX-leden steeds vaker als adviseur van de executeur optreden en minder vaak zelf de taak van executeur uitvoeren. Dit leidt ertoe dat bij een hercertificering een gecertificeerd NOVEX-lid niet altijd kan voldoen aan het vereiste om drie verklaringen van executele over de voorgaande drie jaren te overleggen. Om die reden hebben het bestuur en de certificeringscommissie besloten om de vereisten meer te laten aansluiten bij de ontstane praktijk en dus de vereisten te versoepelen. De (her)certificering kan voortaan ook plaatsvinden als de executeur als steunmateriaal stukken overhandigt waaruit blijkt dat de professionele dienstverlener als adviseur van de executeur heeft opgetreden.
Dit betekent concreet de volgende aanpassingen ten opzichte van de huidige certificeringsvereiste dat de werkervaring over de voorgaande drie jaren moet worden aangetoond door overlegging van drie verklaringen van executele.

Een (her)certificeringskandidaat mag voor de (her)certificering de volgende stukken overleggen om de vereiste werkervaring aan te tonen.

  1. 3 verklaringen van executele
  2. 2 verklaringen van executele en 1 algehele of beperkte boedelvolmacht.
  3. 1 verklaring van executele, 1 benoeming tot vereffenaar en 1 algehele of beperkte boedelvolmacht
  4. 1 verklaring van executele, 2 benoemingen tot vereffenaar
  5. 1 verklaring van executele, 2 volmachten, mits de volmacht een algehele boedelvolmacht is.
  6. 2 verklaringen van executele en 1 zaak waarbij als adviseur van de executeur is opgetreden.
  7. 1 verklaring van executele, 1 volmacht en 1 zaak als adviseur, mits de volmacht een algehele boedelvolmacht is.
  8. 2 verklaringen van executele waarvan 1 zaak ook doorloopt in het jaar na de afgifte van de verklaring.
  9. 1 verklaring van executele, 1 volmacht en een langlopende zaak op grond van een verklaring van executele of een benoeming tot vereffenaar, mits de volmacht een algehele boedelvolmacht is.
  10. 1 verklaring van executele, 1 volmacht en een langlopende zaak op grond van een volmacht, mits de volmacht een algehele boedelvolmacht is.

Ingeval de kandidaat als adviseur van de executeur heeft opgetreden, moet deze aantoonbaar de regie over de afwikkeling van de nalatenschap hebben gehad. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid speelt daarbij een rol. Dit dient aangetoond te worden door middel van het overleggen van de opdrachtbevestiging en correspondentie waaruit de werkzaamheden blijken.

Voor een langlopende zaak geldt dat de kandidaat op twee verschillende momenten in de jaren waarvan de zaak doorloopt, moet laten zien wanneer hij/zij aan de boedel heeft gewerkt. Dit kan via het overleggen van de urenstaat of correspondentie.

Onder ‘mits de volmacht een algehele boedelvolmacht is’ wordt verstaan een volmacht tot die werkzaamheden waar anders een executeur toe is gehouden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap. De kandidaat moet de nalatenschap zelf volledig hebben afgewikkeld, zonder dat er een (onder)volmacht aan een ander is gegeven. Dit dient aangetoond te worden door middel van het overleggen van de volmacht en correspondentie waaruit de werkzaamheden blijken. Een dergelijke volmacht kan bijvoorbeeld door de erfgenamen van de overledene zijn verstrekt, maar te denken is ook de situatie dat een notaris formeel tot executeur is benoemd, terwijl de kandidaat feitelijk degene is die de nalatenschap afwikkelt.

Overgangsrecht

In de zomer van 2019 zijn de vernieuwde certificeringsvereisten door de Stichting Certificering Executeurs (SCE) bekend gemaakt.
Deze certificeringsvereisten luiden als volgt:
1. De aanvrager heeft een door de Stichting (SCE) geaccrediteerde verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
2. De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd.

Het blijkt nu dat niet alle gecertificeerde leden al in de gelegenheid zijn geweest om invulling te geven aan deze nieuwe vereisten. Mede vanwege de bijzondere omstandigheden waarin de maatschappij zich sinds vorig jaar bevindt, heeft het SCE-bestuur gemeend het overgangsrecht met één jaar te verlengen tot 1 januari 2022.

Concreet betekent dit het volgende.
Reeds gecertificeerde kandidaten die in het jaar 2021 worden uitgenodigd voor schriftelijke hercertificering of voor een hercertificeringsgesprek gecertificeerd NOVEX-lid/executeur, hoeven nog niet te voldoen aan de vereisten die onder 1 en 2 zijn genoemd.
Dit geldt ook voor de kandidaten die de aantekening gecertificeerd NOVEX-lid/executeur én vereffenaar wensen.

Kandidaten die in het jaar 2021 voor het eerst opgaan om te worden gecertificeerd, moeten voldoen aan alle opleidingsvereisten, zijnde de NOVEX leergang Executele en Vereffening en de NOVEX verdiepingscursus vereffening van nalatenschappen.