Veelgestelde vragen (Executeur)

Een executeur is iemand die op verzoek van de erflater zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van degene die overleden is. De benoeming van de executeur is wettelijk geregeld. De erflater kan een executeur alleen maar benoemen in zijn testament.

U mag op alle momenten het executeurschap weigeren. Ook wanneer u destijds tegen de overledene heeft gezegd dat u het wel zal aanvaarden. U bent nooit verplicht om executeur te worden.  Vindt u de verantwoordelijkheden te veel? Of wordt de nalatenschap te moeilijk om af te wikkelen? Dan kunt u altijd hulp inschakelen door een professionele executeur aan te wijzen die u helpt bij de afwikkeling.

Meer lezen? Klik hier.

De één ster executeur is de begrafenisexecuteur. De naam doet het al vermoeden: de uitvaartexecuteur regelt de begrafenis of crematie. Dit is de enige taak die deze executeur heeft.

De twee sterren executeur wordt ook wel de beheersexecuteur genoemd. De beheersexecuteur heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, doet de betalingen en informeert de erfgenamen.

De beheersexecuteur mag alleen de nalatenschap beheren, hij of zij mag de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen.

De drie sterren executeur, de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, heeft de meeste bevoegdheden van de drie. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag alles rondom de nalatenschap regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar mag ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

In principe kunt u iedereen benoemen als executeur. Zo kunt u ervoor kiezen om uw partner of beste vriend(in) aan te wijzen. Ook is het mogelijk om een externe partij, zoals één van onze leden, aan te wijzen. Een executeur heeft een zware taak. Wijst u een bekende aan als executeur, dan moet deze voldoende emotionele afstand kunnen nemen. Een professionele executeur heeft meer afstand. Dit betekent dat hij of zij de afhandeling zakelijk kan bekijken en de taken rationeler kan uitvoeren.

Wettelijk gezien moet een executeur de nalatenschap afwikkelen. Dit betekent dat een executeur de goederen en bezittingen in kaart moet brengen én de schulden hiervan moet betalen. Ook kunt u meerdere personen aanwijzen als executeur, ieder met een eigen functie. Zo kunt u een executeur aanwijzen die alles regelt rondom uw onderneming.

Wanneer u een keuze voor een executeur heeft gemaakt, dan moet u dit officieel laten vastleggen. Dit doet u in uw testament. Ook worden hierin de rechten en plichten die de executeur heeft beschreven. Het is verstandig de executeur die uw nalatenschap gaat afwikkelen over uw situatie en wensen te informeren.

Een executeur komt in beeld op het moment van overlijden. Een executeur is namelijk benoemd om de nalatenschap van iemand af te wikkelen. Deze nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.

In een testament kunt u vastleggen wie u aanwijst als executeur. Hierin legt u namelijk vast wat er na uw overlijden moet gebeuren.

NOVEX kent geen honoreringsrichtlijnen voor de leden. De leden van NOVEX hebben een uiteenlopende achtergrond, van notariaat en advocatuur, tot bankwezen, goede doelen, bewindvoering, zelfstandig werkzame juristen en anderen die zich in het vak van executeur hebben bekwaamd.
Het staat hen vrij hun uurtarief zelf vast te stellen.

Juist vanwege de diversiteit in achtergrond, zal de prijs voor de afwikkeling van een nalatenschap bij onze leden variëren. Daarom adviseert NOVEX u om contact op te nemen met een van onze leden van wiens diensten u gebruik zou willen maken om kennis te maken. In dit kennismakingsgesprek kunt u ook vragen om een kostenopgaaf, zodat u een goed beeld krijgt met welke kosten u in uw situatie rekening kunt houden.

De executeur moet altijd rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.
Dit staat in de wet (zie artikel 4:151 juncto artikel 4:161 BW). Dit staat derhalve los van het aantal sterren.
Rekening en verantwoording is iets anders dan (vooraf) toestemming vragen of overleg plegen met de erfgenamen.
De testateur kan aan een drie sterren executeur de bevoegdheid toekennen om zaken te regelen zonder toestemming van of overleg met de erfgenamen.
Dat staat dan in het testament bij de benoeming van de executeur.
Als de executeur klaar is met zijn werkzaamheden, legt de executeur hierover rekening en verantwoording af.

Het antwoord op deze vraag vindt u in art. 4:149 BW.  Hoe het executeurschap in dat geval is geregeld, hangt in eerste instantie af van de inhoud van het testament. Daar kan een opvolgende executeur zijn benoemd voor deze situatie.

Is hier niets over geregeld in het testament, dan bepaalt de wet dat de taak van de executeur eindigt als de goederen van de executeur zelf onder bewind komen of de executeur zelf onder curatele wordt gesteld.

De wet zegt ook dat de bewindvoerder of curator dan verplicht is om te doen wat niet zonder nadeel voor de afwikkeling van de nalatenschap kan worden uitgesteld, totdat er een ander is die de nalatenschap verder gaat afwikkelen. Maar alleen als die bewindvoerder of curator weet heeft van het executeurschap.

Het verschil tussen een executeur en een gevolmachtigde notaris (of een andere gevolmachtigde) is in beginsel dat de eerste is aangewezen door de overledene en de tweede door de gezamenlijke erfgenamen.  De executeur wordt verder betaald uit de erfenis en de gevolmachtigde wordt in beginsel betaald door de erfgenamen zelf.  Die kunnen uiteraard goedvinden dat de betaling plaatsvindt met geld uit de erfenis.

Beiden, zowel de executeur als de gevolmachtigde, dienen zich aan de wettelijke voorschriften te houden.  Voor het geval de erfgenamen de nalatenschap moeten vereffenen (dat moet na beneficiaire aanvaarding), zijn er als hulp ook nog de Richtlijnen voor vereffening van nalatenschappen van de Rechtspraak (zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-vereffening-nalatenschappen.pdf).

Hoewel de woorden executeur en levensexecuteur erg op elkaar lijken, zijn de taken en verantwoordelijkheden van beide verschillend. De executeur behartigt uw belangen na overlijden en de levensexecuteur behartigt uw belangen als u dit niet meer zelf kunt doen. Maar ook de taken en de manier waarop u voor beide kiest, verschillen.

Meer lezen? Klik hier.