Het lidmaatschap van NOVEX

Het lidmaatschap van NOVEX staat open voor degenen die met enige regelmaat betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen of die als levensexecuteur optreden. Voorwaarde om lid te kunnen worden van NOVEX is dat u de leergang Executele en Vereffening heeft gevolgd of de leergang Levensexecuteur met deelname aan een dagcursus Executele.

Wat biedt het lidmaatschap van NOVEX mij?

NOVEX spant zich in naamsbekendheid van het merk NOVEX te vergroten door middel van marketingcampagnes, zodat de particulier zich tot een NOVEX-lid zal wenden als deze op zoek is naar een professionele executeur.
NOVEX-leden worden vermeld op de website van NOVEX, als zij hierop prijs stellen. Op de website van NOVEX is het ledenbestand opgenomen in een database, die eenvoudig doorzoekbaar is.
Het logo van NOVEX staat de leden vrij ter beschikking om te gebruiken voor hun zakelijke uitingen.

NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van en de professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Ten minste twee maal per jaar organiseert NOVEX voor een aantrekkelijk bedrag verdiepingscursussen voor de leden. Verder kunnen leden na het volgen van een introductie intervisie deelnemen aan intervisie-bijeenkomsten, waarin kennis, kunde en ervaring met elkaar worden gedeeld. Zo bouwt u een netwerk op met andere NOVEX-leden.

Voorts stelt NOVEX zich ten doel de kennis bij het publiek te verbreden over executele, vereffening en levensexecutele in het algemeen. Dit doet NOVEX door via verschillende media-kanalen kennis en wetenswaardigheden over executele, vereffening en levensexecutele te delen. Het publiek vindt hierdoor ook eerder zijn weg naar NOVEX, hetgeen weer de naamsbekendheid van NOVEX en haar leden ten goede komt.

Hoe word ik lid?

Er zijn twee manieren waarop u lid kunt worden van NOVEX.

1. Via de leergang Executele en Vereffening
Deelnemers die de leergang Executele en Vereffening met goed gevolgd hebben afgerond, kunnen lid worden van NOVEX. Als toegangseis voor deze leergang geldt dat de deelnemer over voldoende kennis van het erfrecht beschikt. NOVEX organiseert hiertoe de basiscursus erfrecht. Als de deelnemer binnen een maand na het afronden van de leergang Executele en Vereffening lid wordt van NOVEX, bedraagt de  contributie voor de rest van het jaar 75 euro.

2. Via de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder
Ook via de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder kan de deelnemer lid worden van NOVEX. Aangezien de kern van NOVEX draait om de executele, vraagt de vereniging van de deelnemer aan de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder ook een zekere kennis van de executele. Hiertoe biedt NOVEX een eendaagse cursus gewijd aan het onderwerp Executele aan. Als de deelnemer binnen een maand na het afronden van de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder lid wordt van NOVEX, bedraagt de  contributie voor de rest van het jaar 250 euro. Het verschil in de verleende korting wordt verklaard door het tijdstip waarop men lid wordt.

Na het volgen van een van de leergangen, kunt u zich via het contactformulier aanmelden als lid.
NOVEX vraagt van hun leden het lidmaatschapsreglement te onderschrijven en in acht te nemen in hun praktijkuitoefening.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 425.

NOVEX kent een klachtenreglement

Een NOVEX-lid handelt klachten van cliënten op een waardige manier af. Een cliënt of lid die van oordeel is, door een handelen of nalaten van een lid, in zijn belangen te zijn geschaad, kan dit handelen of nalaten behoudens een gewone rechtsgang ter beoordeling voorleggen aan de
Klachtencommissie en in beroep bij de Commissie van Toezicht, ingesteld door de Stichting en de Vereniging. Klik hier om het klachtenreglement te lezen.

NOVEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de dienstverlening van de leden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
mr. Jacqueline Cino
E:   info@novex-executeur.nl

Naast de vereniging NOVEX staat de stichting SCE (Stichting Certificering Executeurs). NOVEX-leden kunnen in aanmerking komen voor certificering indien zij aan de vereisten van SCE voldoen.