Klacht indienen tegen een NOVEX-lid

Stel de nalatenschap waarbij u betrokken bent, wordt door een professionele executeur afgewikkeld en u bent niet tevreden met de gang van zaken. Als de executeur lid is van NOVEX, bestaat de mogelijkheid om tegen het NOVEX-lid een klacht in te dienen. NOVEX-SCE hebben een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Hieronder staat beschreven wat deze doen en hoe u een klacht kunt indienen.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris heeft de functie om in geval iemand een formele klacht wil indienen, te onderzoeken of ruimte tot bemiddeling mogelijk is. Hij zal met u inventariseren in hoeverre uw klacht geschikt is om voor te leggen aan de Klachtencommissie van NOVEX-SCE.

In voorbereiding op het contact met de klachtenfunctionaris wordt u de volgende zaken gevraagd:
1. Heeft u op dit moment nog bij een andere instantie een procedure lopen tegen NOVEX-lid?
2. Heeft u uw klacht reeds besproken met het NOVEX-lid, en zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
3. Heeft u gebruik gemaakt van de interne klachtenregeling van het kantoor waar het NOVEX-lid werkt en zo ja, wat is hiervan de uitkomst (zie artikel 5b van het NOVEX Klachtenreglement)?

Aan de procedure met de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

Een klacht indienen bij de NOVEX-SCE klachtencommissie

Besluit u na het overleg met de klachtenfunctionaris formeel een klacht in te dienen, dan bent u klachtengeld verschuldigd. Het klachtengeld bedraagt € 150 en is verschuldigd ongeacht of de klacht wordt toegewezen.

U kunt uw klacht per email verzenden aan info@novex-executeur.nl. De klacht moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. De klacht omvat tenminste naam, voorletter en adres van de klager en een omschrijving van hetgeen waarop de klacht betrekking heeft.

U ontvangt per email een bevestiging dat de klacht in goede orde is ontvangen en is voorgelegd aan de klachtencommissie. De klachtencommissie bepaalt of zij de klacht in behandeling kunnen nemen en of er meer informatie nodig is om de klacht te kunnen behandelen. Zo nodig ontvangt u een verzoek om nadere informatie te overleggen. Het NOVEX-lid waartegen u de klacht heeft ingediend, wordt in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. U krijgt vervolgens de gelegenheid op het verweerschrift te reageren.

Daarna stelt de klachtencommissie een datum vast om de klacht te behandelen. De klager en het betrokken NOVEX-lid worden binnen veertien dagen na de behandeling van de klacht schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de klachtencommissie.

Hoger beroep tegen de uitspraak van de NOVEX-SCE klachtencommissie

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie? Dan bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Beide partijen kunnen tegen de beslissing van de klachtencommissie terzake van een klacht binnen dertig dagen na verzending van de beslissing beroep instellen bij de Commissie van Toezicht. Dit doet u door uw beroepschrift te zenden aan info@novex-executeur.nl. Het beroepsschrift dient met redenen omkleed en ondertekend te zijn.

Beroep schort de tenuitvoerlegging van een maatregel op.
Voor behandeling van het beroep is het Reglement Commissie van Toezicht van toepassing. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure voor de  klachtencommissie.

Wanneer wordt mijn klacht niet in behandeling genomen?

De klachtencommissie kan beslissen de klacht niet in behandeling te nemen dan wel de klacht afwijzen, als datgene wat de inzet is van de klacht, ook aanhangig is bij, of reeds heeft geleid tot een uitspraak van, een andere klachten-, geschillen- of tuchtcommissie of rechter. De
klachtencommissie kan voorts beslissen de klacht niet in behandeling te nemen dan wel de klacht afwijzen als meer dan drie jaar is verstreken sinds de feiten waarover wordt geklaagd aan de klager bekend zijn geworden althans redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.