Veelgestelde vragen

Via de zoekmachine op onze website  kunt u de leden van NOVEX in uw omgeving vinden.
Via de zoekmachine op onze website  kunt u de leden van NOVEX in uw omgeving vinden. Door te selecteren op soort lidmaatschap/Gecertificeerd NOVEX-lid krijgt u een overzicht van alle Gecertificeerde NOVEX-leden.

Een executeur is iemand die op verzoek van de erflater zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van degene die overleden is. De benoeming van de executeur is wettelijk geregeld. De erflater kan een executeur alleen maar benoemen in zijn testament.

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Indien er geen executeur is benoemd bij testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars.

Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt, zodra u dit zelf (om wat voor reden dan ook) niet meer kunt.

U mag op alle momenten het executeurschap weigeren. Ook wanneer u destijds tegen de overledene heeft gezegd dat u het wel zal aanvaarden. U bent nooit verplicht om executeur te worden.  Vindt u de verantwoordelijkheden te veel? Of wordt de nalatenschap te moeilijk om af te wikkelen? Dan kunt u altijd hulp inschakelen door een professionele executeur aan te wijzen die u helpt bij de afwikkeling.

Meer lezen? Klik hier.

Bent u wilsonbekwaam en heeft u géén levenstestament of volmacht? Dan wijst een rechter een mentor, curator of bewindvoerder voor u aan. De rechter bepaalt wie dit wordt. Daar heeft u op dat moment zelf geen invloed meer op. De rechter houdt ook toezicht op de gang van zaken.

Meer lezen? Klik hier.

De één ster executeur is de begrafenisexecuteur. De naam doet het al vermoeden: de uitvaartexecuteur regelt de begrafenis of crematie. Dit is de enige taak die deze executeur heeft.

De twee sterren executeur wordt ook wel de beheersexecuteur genoemd. De beheersexecuteur heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, doet de betalingen en informeert de erfgenamen.

De beheersexecuteur mag alleen de nalatenschap beheren, hij of zij mag de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen.

De drie sterren executeur, de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, heeft de meeste bevoegdheden van de drie. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag alles rondom de nalatenschap regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar mag ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

In een levenstestament legt u vast wat er gebeurt op het moment dat u zelf geen beslissingen meer kunt maken. Ook wijst u in een levenstestament een zogenaamde levensexecuteur aan. Dit is iemand die uw belangen behartigt op het moment dat u dat zelf niet meer kunt. Zo kunt u zelf bepalen hoe alles voor u geregeld wordt. Met een levenstestament houdt u de regie in eigen hand!

In principe kunt u iedereen benoemen als executeur. Zo kunt u ervoor kiezen om uw partner of beste vriend(in) aan te wijzen. Ook is het mogelijk om een externe partij, zoals één van onze leden, aan te wijzen. Een executeur heeft een zware taak. Wijst u een bekende aan als executeur, dan moet deze voldoende emotionele afstand kunnen nemen. Een professionele executeur heeft meer afstand. Dit betekent dat hij of zij de afhandeling zakelijk kan bekijken en de taken rationeler kan uitvoeren.

Wettelijk gezien moet een executeur de nalatenschap afwikkelen. Dit betekent dat een executeur de goederen en bezittingen in kaart moet brengen én de schulden hiervan moet betalen. Ook kunt u meerdere personen aanwijzen als executeur, ieder met een eigen functie. Zo kunt u een executeur aanwijzen die alles regelt rondom uw onderneming.

Wanneer u een keuze voor een executeur heeft gemaakt, dan moet u dit officieel laten vastleggen. Dit doet u in uw testament. Ook worden hierin de rechten en plichten die de executeur heeft beschreven. Het is verstandig de executeur die uw nalatenschap gaat afwikkelen over uw situatie en wensen te informeren.

Hoewel de woorden executeur en levensexecuteur erg op elkaar lijken, zijn de taken en verantwoordelijkheden van beide verschillend. De executeur behartigt uw belangen na overlijden en de levensexecuteur behartigt uw belangen als u dit niet meer zelf kunt doen. Maar ook de taken en de manier waarop u voor beide kiest, verschillen.

Meer lezen? Klik hier.

Een executeur komt in beeld op het moment van overlijden. Een executeur is namelijk benoemd om de nalatenschap van iemand af te wikkelen. Deze nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.
Met de levensexecuteur heeft u, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens uw leven te maken. Een levensexecuteur is namelijk iemand die namens u handelt op het moment dat u dit zelf niet meer kunt doen, maar nog wel leeft. Bijvoorbeeld wanneer u wilsonbekwaam raakt door een ernstig ongeluk of dementie.
In een testament kunt u vastleggen wie u aanwijst als executeur. Hierin legt u namelijk vast wat er na uw overlijden moet gebeuren.
Een levensexecuteur wijst u aan in een levenstestament. Een levenstestament maakt u op bij de notaris. Hierin legt u vast wie wat mag doen op het moment dat u wilsonbekwaam bent.
U beslist zelf welke taken de levensexecuteur krijgt. In het levenstestament legt u namelijk vast welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. Voorbeelden van taken van een levensexecuteur zijn: hij of zij neemt uw administratie over, beheert uw vermogen of zorgt voor een goede zorgvoorziening.

NOVEX kent geen honoreringsrichtlijnen voor de leden. De leden van NOVEX hebben een uiteenlopende achtergrond, van notariaat en advocatuur, tot bankwezen, goede doelen, bewindvoering, zelfstandig werkzame juristen en anderen die zich in het vak van executeur hebben bekwaamd.
Het staat hen vrij hun uurtarief zelf vast te stellen.

Juist vanwege de diversiteit in achtergrond, zal de prijs voor de afwikkeling van een nalatenschap bij onze leden variëren. Daarom adviseert NOVEX u om contact op te nemen met een van onze leden van wiens diensten u gebruik zou willen maken om kennis te maken. In dit kennismakingsgesprek kunt u ook vragen om een kostenopgaaf, zodat u een goed beeld krijgt met welke kosten u in uw situatie rekening kunt houden.

De klachtenprocedure bij NOVEX-SCE kent twee fasen. De eerste fase is dat de klachtenfunctionaris contact met de klager en verweerder opneemt. Deze fase is gratis.
Wanneer de klager dan besluit tot het indienen van een klacht bij de NOVEX-SCE Klachtencommissie, is de klager € 150 klachtengeld verschuldigd. Het klachtengeld wordt niet teruggegeven indien de klacht gegrond blijkt.