Privacyverklaring, cookiebeleid en disclaimer

Deze verklaring geeft informatie over hoe de vereniging NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) en de Stichting Certificering Executeurs (hierna aan te duiden als: NOVEX) omgaan met persoonsgegevens die aan NOVEX worden verstrekt.

NOVEX acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door NOVEX zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

NOVEX is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-12-2021.
Contactgegevens
www.novex-executeur.nl
Contactpersoon: mw. mr. J.A.M. Cino
Transistorstraat 71M
1322 CK Almere
info@novex-executeur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NOVEX verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Organisatie
 • Titel
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • faxnummer
 • E-mailadres
 • geboortedata
 • Uw aanmelding voor lidmaatschap, een cursus, een leergang of verzoek om informatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (in correspondentie en telefonisch) omdat u als lid een profiel op deze website wenst dat voor u door NOVEX wordt aangemaakt en door uzelf wordt beheerd
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt die relevant zijn in verband met een cursus of leergang die u van NOVEX afneemt, zoals dieetwensen
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt die relevant zijn in verband met een cursus of leergang die u van NOVEX afneemt, zoals lidmaatschapsnummers van beroepsorganisaties in verband met het verstrekken van gegevens van deelname aan een cursus aan deze beroepsorganisatie wegens de verplichting tot permanente educatie van de betreffende beroepsorganisatie
 • IP-adres
 • inloggegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Onze dienstverlening
Onze vereniging vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • het verstrekken van informatie over deelname aan een door NOVEX georganiseerde cursus of leergang waaraan u heeft deelgenomen in verband met de verplichting tot permanente educatie wegens een beroepsorganisatie waaraan u verbonden bent;
 • de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;
 • gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u dienst afneemt);
 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging niet langer bewaard dan nodig of gerechtvaardigd is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Vanwege wettelijke verplichtingen kan het noodzakelijk zijn dat NOVEX gegevens bewaart tot maximaal 7 boekjaren na het jaar waarin u de gegevens hebt verstrekt.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door onze vereniging worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring.
Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze vereniging verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onze vereniging stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mochten er redenen zijn waarom niet aan één van de genoemde verzoeken kan worden voldaan, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging dan horen wij dit graag via info@novex-executeur.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookiesbeleid
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.
Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld:

 • Relevante navigatie-instellingen te tonen
 • Voorkeuren van bezoekers te onthouden
 • De algemene gebruikersbeleving te verbeteren
 • Het aantal weergegeven advertenties te beperken


Het gebruik van cookies door NOVEX
NOVEX legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over uzelf hebt verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het privacybeleid van NOVEX staan vermeld.

4 categorieën

Basis
Basiscookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken, zoals de navigatie en toegang tot Mijn NOVEX. De website werkt niet goed zonder deze cookies. Daarnaast verzamelen we basisstatistieken, zonder dat we persoonlijke informatie van u opslaan.

Statistieken
Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe u onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

Marketing
We gebruiken marketingcookies om bezoekers over meerdere websites te kunnen volgen. Met de verzamelde informatie kunnen we relevante advertenties van NOVEX op verschillende advertentienetwerken tonen.

Disclaimer
Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. NOVEX aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in op deze website, of voor de gevolgen daarvan.
Voorbehoud rechten. Niets uit deze website mag in enige vorm of op enige wijze worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databestand of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOVEX.