Ledenreglement NOVEX

Dit ledenreglement bestaat uit:
1. het Lidmaatschapsreglement
2. het Reglement permanente educatie
en is van toepassing op alle NOVEX leden, al dan niet gecertificeerd door SCE, hierna nader te noemen.

In dit ledenreglement wordt verstaan onder:

 • NOVEX: Nederlandse Organisatie Voor Executeurs, gevestigd te Amsterdam.
 • Vereniging: NOVEX.
 • Stichting: de Stichting Certificering Executeurs, gevestigd te Amsterdam (hierna ook: SCE).
 • NOVEX-lid: een natuurlijk persoon die is lid ingeschreven bij de vereniging NOVEX.
 • Gecertificeerd NOVEX lid: een NOVEX-lid die ingeschreven is in het register van de Stichting.
 • Leden/Lid: alle natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging NOVEX.
 • Besturen: het bestuur van de Stichting en het bestuur van de Vereniging gezamenlijk.
 • Cliënt: de natuurlijk- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een (gecertificeerd) lid.
 • Secretariaat: CINO B.V. (postadres: Transistorstraat 71 M, 1322 CK Almere)

1. Lidmaatschapsreglement

Artikel 1
Inschrijving in het ledenregister is mogelijk nadat de door het bestuur van NOVEX verplichte NOVEX-opleiding of een andere door NOVEX geaccrediteerde opleiding is gevolgd. Het bestuur kan in geval van buitengewone omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, geheel
of gedeelte vrijstelling verlenen voor het volgen van de opleiding.

Artikel 2
Een NOVEX-lid verricht zijn diensten naar eer en geweten en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en is open, oplettend en onafhankelijk. Het NOVEX-lid heeft in beginsel zo veel mogelijk een relatie met de toekomstige erflater en is goed geïnstrueerd.

Artikel 3
Een NOVEX-lid:
1. heeft de intentie om in eerste instantie de (toekomstige) erflater te vertegenwoordigen en voert als executeur en/of vereffenaar vervolgens namens de erfgenamen het testament uit.
2. houdt rekening met het eventuele estate plan.
3. houdt rekening met de belangen van alle partijen.

Artikel 4
Een gecertificeerd NOVEX lid draagt zorg dat de aansprakelijkheid jegens de erfgenamen voor zijn werkzaamheden is gedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tenminste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.

Artikel 5
Een lid is enkel bevoegd tot het persoonlijk gebruik van de vermelding ‘NOVEX- lid’. NOVEX-leden mogen in hun uitingen geen waarde van vakbekwaamheid toekennen aan het lidmaatschap.

Artikel 6
Het beeldmerk van NOVEX mag door NOVEX-leden gebruikt worden. Gecertificeerde NOVEX-leden mogen daarnaast het toegekende NOVEX-beeldmerk gebruiken.

Artikel 7
Een NOVEX-lid:

 1. dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop hij zijn werkzaamheden verricht.
 2. onthoudt zich van werkzaamheden op gebieden waar hij onvoldoende deskundig is.
 3. dient zich permanent bij te scholen door het volgen van cursussen, het bijwonen van seminars en tenminste de voorschriften van NOVEX daaromtrent na te leven, zoals die zijn vastgesteld in dit ledenreglement onder Reglement permanente educatie van NOVEX.
 4. mag niet strafrechtelijk zijn veroordeeld of tuchtrechtelijk zijn geschorst of geschrapt, danwel uit het ambt zijn ontzet, danwel een vergelijkbare sanctie door een organisatie hebben opgelegd gekregen, tenzij het bestuur van NOVEX anders beslist.

Artikel 8
Een NOVEX-lid verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften van bevoegde toezichthouders en neemt de voorschriften, reglementen en besluiten van NOVEX in acht.

Artikel 9
Een NOVEX-lid streeft ernaar om vooraf aan de betrokkenen mede te delen wat de kosten voor zijn werkzaamheden zijn, dan wel de wijze waarop die kosten worden berekend. Een NOVEX-lid brengt een uurtarief in rekening, dan wel een andere door erflater toegekende of met de erfgenamen
overeengekomen vergoeding, in plaats van het wettelijk loon. Een NOVEX-lid neemt geen aanbrengprovisie aan en verstrekt geen aanbrengprovisie.

Artikel 10
Een NOVEX-lid zal gegevens van en informatie over een erflater, erfgenamen, legitimaris en/of legataris, voor zover vertrouwelijk van aard, geheim houden tenzij een NOVEX-lid ingevolge wet, een rechterlijk vonnis of een uitspraak van een bevoegd tuchtrechtelijk college niet tot geheimhouding
gehouden is. Voorgaande geldt tevens voor nog niet opengevallen nalatenschappen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor gegevens van en informatie over de cliënt in een geschil tussen het NOVEX-lid en de desbetreffende cliënt in behandeling bij een rechter, arbitrage of
bindendadviescollege, of een tuchtrechtelijk college.

Artikel 11
Een NOVEX-lid laat zich in het openbaar niet in negatieve zin uit over een collega NOVEX-lid of door deze verrichte werkzaamheden. Een NOVEX-lid onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen die schade kunnen toebrengen aan de eer en het aanzien van de beroepsgroep.

Artikel 12
Een NOVEX-lid handelt klachten van cliënten op een waardige manier af. Een cliënt of lid die van oordeel is, door een handelen of nalaten van een lid, in zijn belangen te zijn geschaad, kan dit handelen of nalaten behoudens een gewone rechtsgang ter beoordeling voorleggen aan de
Klachtencommissie en in beroep bij de Commissie van Toezicht, ingesteld door de Stichting en de Vereniging.

2. Reglement permanente educatie

Artikel 1
Aan de in artikel 7 lid 3 van het Lidmaatschapsreglement neergelegde verplichting is in beginsel voldaan als een lid in een aaneengesloten periode van twee jaar een door het bestuur van NOVEX casu quo SCE vast te stellen aantal studiepunten heeft behaald. Voor NOVEX is dit nu 10 PE-punten per
twee jaar en voor SCE 12 PE-punten per twee jaar. Daarnaast dient een lid minimaal 1 NOVEX- bijeenkomst per jaar bij te wonen. Het bestuur NOVEX bepaalt het aantal studiepunten dat aan een cursus wordt toegekend, met dien verstande dat als hoofdregel geldt dat één studiepunt gelijk is te stellen aan het volgen van één uur cursus, voorbereidingstijd daarbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 2
Het bestuur van NOVEX kan als voorwaarde voor behoud van het lidmaatschap het met goed gevolg doorlopen van door het bestuur van NOVEX daartoe aan te wijzen cursussen verplicht stellen.

Artikel 3
Het bestuur van NOVEX kan studiepunten toekennen aan cursussen die niet door, in opdracht van of op verzoek van NOVEX zijn georganiseerd, indien en voor zover deze cursussen voldoen aan door het bestuur te formuleren criteria.

Artikel 4
De controle van het aantal behaalde studiepunten vindt plaats door het secretariaat van NOVEX aan de hand van de ontvangen presentielijsten. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen de leden een overzicht van de behaalde studiepunten.

Artikel 5
a. Het bestuur van NOVEX kan op schriftelijk verzoek aan een lid in geval van buitengewone omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de in artikel 7 lid 3 van het Lidmaatschapsreglement omschreven verplichting verlenen.
b. Zwangerschapsverlof/adoptieverlof. NOVEX kent aan de periode van zwangerschapsverlof/ adoptieverlof het NOVEX-lid een vrijstelling toe van ten hoogste twee studiepunten. Het NOVEX-lid moet NOVEX schriftelijk verzoeken om toekenning van de vrijstelling.

Dit ledenreglement is vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 22 september 2020 en goedgekeurd door de besturen.
Dit ledenreglement vervangt het ledenreglement zoals vastgesteld op 24 mei 2018.