NOVEX Intervisie

Wilt u collega-leden van NOVEX ontmoeten en op een informele wijze kennis en ervaring uitwisselen? Dat kan! De intervisiegroepen van NOVEX komen regelmatig bijeen om aan de hand van de methodiek van intervisie te reflecteren op praktijksituaties.

Waarom intervisie?

NOVEX kent een diversiteit aan leden die allen op eigen wijze de taak van executeur uitoefenen. Het doel van NOVEX is – onder andere – om de vakbekwaamheid én de professionele taakuitoefening van haar leden te bevorderen. En hoe kan dat beter dan in contact met vakgenoten?

In een intervisiegroep geeft u elkaar adviezen waarmee u in de praktijk aan de slag kunt. Vakinhoudelijke kwesties worden besproken, maar ook zaken als persoonlijk functioneren of het contact met de cliënt kunnen aan de orde komen. Door te werken in kleinere groepen leert u elkaar beter kennen en weet u wat de expertisegebieden zijn van collega-executeurs in uw nabije omgeving. Hierdoor kunt u gemakkelijker (ook vakmatig) iets voor elkaar betekenen!

Hoe werkt een intervisiegroep?

De intervisiegroepen van NOVEX zijn ingedeeld per regio. De regiogroepen bestaan ieder uit minimaal 5 en maximaal 12 personen die 1 keer in de 3 à 4 maanden bij elkaar komen om te reflecteren op praktijksituaties. Samen gaat u aan de slag met concrete en herkenbare vraagstukken. U bespreekt knelpunten die met het werk te maken hebben en uw eigen rol daarin.

Het uitwisselen van informatie, kennis en adviezen doet u via een vaste structuur aan de hand van een ingebrachte casus of probleem. Dankzij deze structuur is het mogelijk om meer diepgang te bereiken dan tijdens een gebruikelijk werkoverleg of een casusbespreking. Dit doet u onder begeleiding van een intervisiebegeleider.

De regiogroepen functioneren autonoom, waarbij iedere groep een coördinator heeft die zelf ook lid is van de groep. De coördinator organiseert op regelmatige basis een bijeenkomst en vraagt voor elke bijeenkomst een van de leden om als intervisiebegeleider op te treden. De rol van coördinator kan rouleren, zodat iedereen bijdraagt aan het goed functioneren van de regiogroep.

Hoe kan ik meedoen aan een intervisiegroep?

Voordat u wordt ingedeeld in een regiogroep, wordt u uitgenodigd deel te nemen aan een Introductiebijeenkomst Intervisie. Tijdens de Introductiebijeenkomst Intervisie maakt u kennis met de techniek die binnen NOVEX voor intervisie wordt gehanteerd. Voor een succesvol overleg tussen executeurs die elkaars professionaliteit willen vergroten, zijn de belangrijkste (communicatieve) vaardigheden:

  • het stellen van de juiste vragen op de juiste wijze;
  • het actief luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • het op een juiste wijze feedback kunnen geven en ontvangen.

Deze vaardigheden dragen ertoe bij dat degene die een casus inbrengt inzicht krijgt in de problematiek en tot oplossingen kan komen.

Indeling in regiogroep

Na deelname aan de Introductiebijeenkomst wordt u ingedeeld in een regiogroep. Bij de samenstelling van de regiogroepen streeft NOVEX naar een ideale mix van deelnemers. De intervisiegroep moet een afspiegeling zijn van de diversiteit van onze vereniging. Dit betekent bij voorkeur dat elke regiogroep bestaat uit een notaris, een advocaat, een financiële planner, een zelfstandig (levens)executeur, een medewerker van een charitatieve instelling, een bewindvoerder en iemand met een achtergrond in de zorg.

Regiogroepen van NOVEX ontvangen een financiële bijdrage van €45,- per deelnemend lid per jaar.

Voorwaarden daarbij zijn:
Het deelnemend lid neemt minimaal 2 keer per jaar deel aan de intervisiebijeenkomst van zijn regiogroep;
De regiogroep zorgt voor toezending van de getekende presentielijsten aan de verenigingsmanager van NOVEX.
De Regiogroep kan deze bijdrage als groep naar eigen inzicht besteden. De bijdrage wordt jaarlijks achteraf betaalbaar gesteld aan de coördinator van de Regiogroep.

De regiogroepen van NOVEX

NOVEX kent regiogroepen in de volgende regio’s:

Achterhoek
Alkmaar
Amsterdam 1
Amsterdam 2
Apeldoorn/Deventer
Arnhem/Nijmegen
Breda
Bussum
Den Bosch
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Flevoland
Groningen
Haaglanden
Leiden
Limburg
Rotterdam
Utrecht
Utrechtse heuvelrug
Venray
Zeeland/West-Brabant
Zwolle

NOVEX kent daarnaast een regiogroep Levensexecuteur en een regiogroep Vereffenaar, die op dit moment nog landelijk opereren.

NOVEX-SCE kennen studiepunten toe aan de NOVEX intervisiebijeenkomsten, 1 studiepunt per netto-contactuur.

NOVEX vraagt geen studiepunten aan voor de NOVEX intervisiebijeenkomsten bij externe organisaties.