Wat is een vereffenaar?

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Indien er geen executeur is benoemd bij testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Als de afwikkeling door de erfgenamen onderling spaak loopt, kan de rechtbank een onafhankelijke, (professionele) vereffenaar benoemen. Bij voorkeur is dat een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Hij zorgt ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat teveel betaald is, terug komt. Kortom, een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van de nalatenschap voorspoedig verloopt.

Vereffenaar van rechtswege

Vereffening vindt plaats als één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U aanvaardt dan ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dat betekent dat u eerst wilt weten of de bezittingen in de nalatenschap groter zijn dan de schulden. In dat geval treedt automatisch de wettelijke procedure voor vereffening in werking. Alle erfgenamen zijn dan van rechtswege (automatisch volgens de wet) als vereffenaar verantwoordelijk voor de afwikkeling. Ze moeten daarbij bepaalde procedurevoorschriften volgen. Samen kunnen ze besluiten om één van de erfgenamen of iemand anders (een professional) een volmacht te verlenen om de wettelijke vereffening te regelen of een andere taakverdeling af te spreken. Komen ze er niet uit? Dan kan de rechter een onafhankelijke (professionele) vereffenaar benoemen.

Uitzonderingen vereffening van rechtswege

Wettelijke vereffening (van rechtswege) is niet van toepassing als:

  • er een executeur is die kan verklaren dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen; of
  • de langstlevende partner de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling zal worden verdeeld; of
  • een erfgenaam verplicht is om beneficiair te aanvaarden (staat bijvoorbeeld onder curatele of is minderjarig), maar de wettelijke vertegenwoordiger van deze erfgenaam bij de kantonrechter een ontheffing  van de wettelijke vereffening heeft aangevraagd.

Benoeming vereffenaar door de rechter

Daarnaast heeft de rechter de mogelijkheid om iemand tot vereffenaar te benoemen. Volgens de wet kunnen erfgenamen, belanghebbenden, schuldeisers en het Openbaar Ministerie dit vragen. Als u dit aanvraagt, heeft u de mogelijkheid een persoon voor te dragen aan de rechter. NOVEX heeft een groot aantal leden, die professioneel vereffenaar zijn. Van de gecertificeerde NOVEX leden wordt de professionaliteit op regelmatige basis getoetst.

Wat moet een vereffenaar dan doen? Daar leest u hier meer over.