Veelgestelde vragen

U kunt lid worden van NOVEX na deelname aan de leergang Executele en Vereffening. Ook staat het lidmaatschap open voor degenen die de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder hebben gevolgd plus een aanvullende cursusdag Executele.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap bedraagt met ingang van het jaar 2019 bedraagt de contributie € 425.

Voor deelnemers die lid worden van NOVEX binnen een maand na afloop van het volgen van de leergang Executele en Vereffening, bedraagt de contributie € 75.

Voor deelnemers die lid worden van NOVEX binnen een maand na afloop van het volgen van de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder alsmede de aanvullende leergang Executele, bedraagt de contributie € 250.

Uw gegevens op de website kunt u als volgt zelf aanpassen.
1. Log met uw gebruikersgegevens in op de website van NOVEX, rechtsbovenin op de website treft u de knop log in aan.
2. Ga naar ‘Vind een executeur’. U komt dan in onze database met alle leden.
4. Zoek uzelf op in het ledenbestand.
5. Klik op de knop Bewerk. Pas uw gegevens aan en klik op de knop Opslaan.
Uw gegevens zijn nu aangepast.
Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over het aanpassen van uw gegevens. 

Ga naar het inlogscherm van de website van NOVEX via deze link.
Vul uw emailadres in en klik op “Wachtwoord vergeten?”
Via WordPress ontvangt u nu een mail waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen en u weer kunt inloggen.
Wordpress suggereert een wachtwoord maar dat kunt u zelf aanpassen.

Indien u in aanmerking wilt komen voor certificering als “gecertificeerd executeur” door de Stichting Certificering Executeurs (SCE) wordt u verzocht bovenstaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan het secretariaat van de SCE toe te zenden, info@sce-executeurs.nl

Op grond van het ingevulde aanvraagformulier besluit de certificeringcommissie of aanvrager in aanmerking komt voor een toetsingsgesprek.

Na een goedgekeurde aanvraag zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden met de certificeringcommissie. Indien de aanvrager een positieve beoordeling heeft gekregen op het toetsingsgesprek kan de aanvrager worden gecertificeerd en worden opgenomen in het register ”Gecertificeerde Executeurs”.

De kosten voor een toetsingsgesprek voor registratie bedragen € 250 ex btw.

De kosten voor een schriftelijke toetsing (hercertificering) bedragen € 75 ex btw.

Deze kosten zijn onafhankelijk van het resultaat van het gesprek.

De jaarlijkse bijdrage van SCE is € 200,- ex btw.

Het certificaat “gecertificeerd executeur” wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. In die periode dient de aanvrager aan onderstaande eisen te voldoen om voor certificering voor een volgende periode van drie jaar in aanmerking te komen.

De eisen voor handhaving van de certificering zijn:

  1. de aanvrager heeft de leergang executele van de NOVEX gevolgd;
  2. de aanvrager beschikt over tenminste drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele. De aanvrager overlegt drie verklaringen van executele welke betrekking hebben op de drie voorgaande jaren, dan wel toont op andere wijze de relevante werkervaring aan;
  3. de aanvrager heeft op het toetsingsgesprek met de certificeringcommissie een positieve beoordeling gekregen;
  4. de aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door SCE vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan;
  5. de aansprakelijkheid van de aanvrager jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt door een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ten minste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.

Iedere drie jaar vindt een toetsing plaats.

Drie jaar na een toetsingsgesprek kan deze toetsing schriftelijk geschieden.

In ieder geval iedere zes jaar vindt een toetsingsgesprek met de certificeringscommissie plaats.

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Derhalve voor 1 december van een kalenderjaar. U kunt uw opzegging richten tot het verenigingssecretariaat; info@novex-executeur.nl.

De contributie aan de Vereniging is verschuldigd over het gehele jaar.

Opzegging van het lidmaatschap van NOVEX betekent ook opzegging van registratie in het Register Gecertificeerde Executeurs van SCE.

Voor NOVEX-leden geldt een verplichting vanwege permanente educatie van 10 PE-punten per twee jaar.

Voor Gecertificeerde NOVEX-leden (SCE) is dit 12 PE-punten per twee jaar.

Als hoofdregel geldt dat één pe-studiepunt gelijk is aan het volgen van één uur onderwijs, voorbereidingstijd daarbij buiten beschouwing gelaten.

De leden mogen zelf cursussen aanbrengen voor de studiepunten. Het is heel breed, de onderwijscommissie beoordeelt of de cursus betrekking heeft op de vakbekwaamheid van Novex-leden.

Leden die lid worden door het volgen van een van de leergangen, krijgen studiepunten voor het volgen van de leergang. Hierdoor hebben zij voor de eerste twee jaren van hun lidmaatschap al voldaan aan het vereiste van het volgen van cursussen voor PE-studiepunten.

In artikel 5 van het Reglement Permanente Educatie is bepaald dat het bestuur op schriftelijk verzoek van een lid in geval van buitengewone omstandigheden geheel of gedeeltelijk vrijstelling kan verlenen van de verplichting tot permanente scholing.

In geval van zwangerschap krijgt het lid voor een studieperiode van twee jaren een vrijstelling voor 2 studiepunten. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan info@novex-executeur.nl.

Leden dienen in een aaneengesloten periode van twee jaar studiepunten te behalen voor NOVEX en SCE.

De tweejaarstermijn start steeds in een even jaar. Een voorbeeld van de tweejaarstermijn is de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Leden die lid worden door het volgen van een van de leergangen, krijgen studiepunten voor het volgen van de leergang. Hierdoor hebben zij voor de eerste twee jaren van hun lidmaatschap al voldaan aan het vereiste van het volgen van cursussen voor PE-studiepunten.

Naast de verplichting voor een NOVEX-lid om tweejaarlijks 10 studiepunten te behalen, geldt de eis dat leden een keer per jaar een NOVEX-bijeenkomst bijwonen.

Onder een NOVEX-bijeenkomst wordt verstaan een cursus die door NOVEX wordt georganiseerd, zoals de cursus Tweetrapsmaking of de nieuwjaarsbijeenkomst, deelname aan een intervisiegroep van NOVEX of deelname aan de vaktechnische lezingen die worden georganiseerd op de dag van de Ledenbijeenkomst die jaarlijks georganiseerd waarbij ook de Algemene Vergadering wordt gehouden. Het huishoudelijk gedeelte van de Algemene Vergadering wordt niet als een NOVEX-bijeenkomst aangemerkt, hieraan worden ook geen studiepunten toegekend.

NOVEX kent studiepunten toe aan cursussen die betrekking hebben op de vakbekwaamheid van de executeur, vereffenaar, levensexecuteur of toezichthouder. Het onderwerp van de cursus moet de praktijk van de executeur betreffen op juridisch, financieel of menselijk vlak.
De leden mogen zelf cursussen aanbrengen voor de studiepuntenverplichting vanwege het Reglement Permanente Educatie. Bij twijfel beoordeelt de onderwijscommissie of de cursus betrekking heeft op de vakbekwaamheid van de executeur, verefffenaar, levensexecuteur of toezichthouder.
Als hoofdregel geldt dat één pe-studiepunt gelijk is aan het volgen van één uur onderwijs, voorbereidingstijd daarbij buiten beschouwing gelaten.

Op de website van NOVEX kunt u zich aanmelden voor de introductiebijeenkomst intervisie: https://www.novex-executeur.nl/opleidingen/

De onderwerpen die aan de orde komen tijdens de intervisie is afhankelijk van de casusposities die worden ingebracht door de leden van de intervisiegroep.

NOVEX biedt op dit moment geen intervisiegroepen aan die specifiek gericht zijn op levensexecutele. Uiteraard kan dit onderwerp aan de orde komen als een casuspositie hierover is ingebracht.

NOVEX-leden kunnen het logo van NOVEX gebruiken. Het gebruik van het logo kan worden gezien als een uiting van een kwaliteitsmerk. Daarom dienen de leden aan minimumvereisten voor het lidmaatschap van NOVEX te voldoen en kent NOVEX een klachtenregeling.

De richtlijnen voor het gebruik van het logo van NOVEX luiden als volgt.
1. De vereniging kent NOVEX-leden en Gecertificeerde NOVEX-leden. Het onderscheid Gecertificeerd NOVEX-lid duidt aan dat het betreffende lid een certificeringsgesprek heeft gevoerd met de certificeringscommissie van SCE en een positieve beoordeling heeft gekregen. Andersoortige aanduidingen door NOVEX-leden als erkend NOVEX-lid, geaccrediteerd NOVEX-lid zijn niet toegestaan. Het bestuur zal in voorkomend geval het NOVEX-lid hierop aanspreken.
Kortom alle vermeldingen op websites, briefpapier en dergelijke dienen in overeenstemming te zijn met het betreffende lidmaatschap van de NOVEX (NOVEX-lid of gecertificeerd NOVEX-lid). Kijk eens op internet of uw lidmaatschap juist is vermeld op de websites waarop uw gegevens staan.
2. Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt een NOVEX-lid een welkomstbrief met de officiële documenten van NOVEX, zoals de statuten en de reglementen, en het logo van NOVEX. Een NOVEX-lid mag dit logo van NOVEX gebruiken als uiting van het lidmaatschap op de website, briefpapier en dergelijke.
3. Een Gecertificeerd NOVEX-lid kan het logo gebruiken met de vermelding: “gecertificeerd NOVEX-lid”. Dit logo wordt het gecertificeerd NOVEX-lid toegezonden nadat het lid is gecertificeerd of gehercertificeerd.

Heeft u het NOVEX-logo niet meer? Stuurt u dan een bericht naar info@novex-executeur.nl en u ontvangt het voor u toepasselijke NOVEX-logo in verschillende bestanden zodat u dit voor uw uitingen kunt gebruiken.