Algemene Voorwaarden NOVEX

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NOVEX met betrekking tot een activiteit die NOVEX organiseert.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1. Deelname aan de activiteiten die NOVEX organiseert, zoals cursussen, leergangen en andere evenementen, geschiedt volledig op eigen risico.
2.2 NOVEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
2.3 NOVEX is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
2.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk toegebracht wordt aan eigendommen van NOVEX, dienen te worden vergoed.

Artikel 3: Algemeen
3.1 Alle rechten met betrekking tot een activiteit van NOVEX en de website berusten bij NOVEX, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen.
3.2 Aanbiedingen gedaan door NOVEX verplichten NOVEX tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt NOVEX niet. Een aanbod gedaan in reclamemateriaal is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie.
3.3 Een Overeenkomst met NOVEX komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke inschrijving voor een activiteit. Aanvaarding vindt plaats door toezending van de bevestiging van deelname aan de deelnemer. Door het plaatsen van een schriftelijke bestelling aanvaardt de deelnemer deze Algemene Voorwaarden.
3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Amsterdam is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 4: Deelname aan activiteiten
De inschrijving voor een activiteit geschiedt op volgorde van inschrijving. Een inschrijving geeft recht op deelname aan de activiteit voor de persoon die zich heeft ingeschreven onder voorbehoud dat de activiteit doorgaat (bij voldoende inschrijvingen).

Artikel 4a Deelname aan online activiteiten

4a.1 Indien de activiteit betrekking heeft op online activiteit, krijgt de deelnemer voor de duur van de activiteit een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang tot de online activiteit op de tijden dat deze activiteit daarvoor beschikbaar is.
4a.2 NOVEX zal aan de deelnemer inloggegevens verstrekken waardoor één gebruiker toegang verkrijgt tot de activiteit waarop de overeenkomst betrekking heeft. Gebruik van de inloggegevens is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de deelnemer.
4a.3 Het is de deelnemer niet toegestaan om de inloggegevens aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken dan wel de online activiteit op te nemen en te delen met anderen. De deelnemer is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan NOVEX een boete verschuldigd van € 1.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van NOVEX om vergoeding te vragen van de in werkelijkheid door haar geleden schade en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4a.4 NOVEX is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de activiteiten gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en activiteiten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatie-procedures, type apparatuur, en het toevoegen c.q. weglaten van informatie aan c.q. uit activiteiten, alsmede de toegang tot de activiteiten af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.
4a.5 NOVEX staat er voorts niet voor in dat de website of activiteiten van NOVEX continu beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij zijn van virussen of andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen kunnen vertonen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigen apparatuur en programmatuur door (recente) antivirusprogramma’s te installeren en te gebruiken.

Artikel 5: Prijs en betaling
5.1 Levering van de activiteit geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de overeenkomst gehanteerde prijzen.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan. Dit geldt ook voor de prijzen van de cursussen die op de website van NOVEX worden vermeld.
5.3 NOVEX is gerechtigd prijzen van activiteiten te wijzigen.
5.4 In de prijs voor een activiteit is onder andere begrepen eventueel cursusmateriaal en consumpties.
5.5 De betaling geschiedt voorafgaande aan deelname aan een activiteit. De deelnemer krijgt na inschrijving via het inschrijfformulier op de website een bevestiging van inschrijving. Dit garandeert nog niet dat de activiteit doorgaat. Bij voldoende inschrijvingen, ter beoordeling aan NOVEX, bevestigt NOVEX schriftelijk deelname aan de activiteit en verzendt ook de factuur.
5.6 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de activiteit, vindt geen restitutie plaats. NOVEX behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 6 Annulering van een activiteit
6.1 Een annulering van een activiteit dient schriftelijk (per email) aan het secretariaat van NOVEX te worden doorgegeven. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de annulering.
6.2 Tot vier weken voor de start van de activiteit kan een deelnemer kosteloos de activiteit annuleren.
6.3 Bij annulering minder dan vier weken voorafgaand aan de start van de activiteit maar meer dan twee weken, is € 75 ex btw annuleringskosten verschuldigd.
6.4 Bij annulering minder dan twee weken voorafgaand aan de start van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd, ook in geval van overmacht.
6.5 Indien de deelnemer verhinderd is om de activiteit bij te wonen, is het mogelijk een kantoorgenoot in de plaats te laten gaan. Als de activiteit uitsluitend bestemd is voor NOVEX-leden, kan de plaats door een NOVEX-lid worden ingenomen. De deelnemer wordt verzocht NOVEX hiervan op de hoogte te stellen. De studiepunten voor deze activiteit voor de verplichte nascholing kunnen alleen worden toegekend aan de persoon die de activiteit bijwoont, mits deze op correcte wijze heeft getekend voor aanwezigheid.
6.6 Mocht dezelfde activiteit op een andere dag/locatie nogmaals worden georganiseerd, dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om een gemiste activiteit kosteloos in te halen op deze andere dag/locatie, met dien verstande dat verblijfskosten voor hotelovernachtingen wel in rekening worden gebracht. Voor losse cursussen is dit mogelijk als de activiteit binnen zes maanden nogmaals wordt georganiseerd. Voor de Leergang Executele en Vereffening en de Leergang Levensexecuteur en Toezichthouder geldt dat het moet gaan om de eerstvolgende leergang.
6.7 Bij annulering dient eventueel reeds ontvangen cursusmateriaal per ommegaande te worden geretourneerd of worden betaald. De kosten voor het cursusmateriaal worden per cursus/opleiding berekend.

Artikel 7: Programmawijzigingen
NOVEX behoudt zich het recht voor de indeling van de activiteit wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 8: Persoonsgegevens
Deelnemer is ermee bekend dat NOVEX Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van de deelnemer kunnen door NOVEX worden verwerkt indien de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven. Meer informatie over de wijze waarop NOVEX Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van NOVEX.

Artikel 9: Diversen
NOVEX is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. NOVEX zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op www.novex-executeur.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven deelnemer het recht om NOVEX mede te delen dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.