Een erfgenaam dient een klacht tegen u in

Een van de erfgenamen in de nalatenschap die door u wordt afgewikkeld, is niet tevreden en dient een klacht tegen u in. Wat kunt u verwachten?
NOVEX-SCE hebben een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Hieronder staat beschreven wat deze doen en wat uw rechten zijn.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris heeft de functie om in geval iemand een formele klacht wil indienen, te onderzoeken of ruimte tot bemiddeling mogelijk is. Hij zal met de klager overleggen over de inhoud van de klacht en inventariseren in hoeverre de klacht geschikt is om voor te leggen aan de Klachtencommissie van NOVEX-SCE.

U ontvangt van NOVEX bericht dat er een klacht tegen u is ingediend en dat de klachtenfunctionaris contact met u zal opnemen om uw kant van het verhaal te horen. De klachtenfunctionaris inventariseert of partijen tot elkaar kunnen komen zonder tussenkomst van de klachtencommissie.

Aan de procedure met de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

Er wordt een klacht ingediend bij de NOVEX-SCE klachtencommissie

Besluit de klager na het overleg met de klachtenfunctionaris formeel een klacht in te dienen, dan is de klager klachtengeld verschuldigd. Het klachtengeld bedraagt € 150 en is verschuldigd ongeacht of de klacht wordt toegewezen.

De klager dient de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen.

U ontvangt per email de klacht met een uitnodiging om op de klacht te reageren in een verweerschrift.
De klager krijgt vervolgens de gelegenheid om op het verweerschrift te reageren.

Daarna stelt de klachtencommissie een datum vast om de klacht te behandelen. Betrokken partijen worden binnen veertien dagen na de behandeling van de klacht schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de klachtencommissie.

Hoger beroep tegen de uitspraak van de NOVEX-SCE klachtencommissie

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie? Dan bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Beide partijen kunnen tegen de beslissing van de klachtencommissie terzake van een klacht binnen dertig dagen na verzending van de beslissing beroep instellen bij de Commissie van Toezicht. Dit doet u door uw beroepschrift te zenden aan info@novex-executeur.nl. Het beroepsschrift dient met redenen omkleed en ondertekend te zijn.

Beroep schort de tenuitvoerlegging van een maatregel op.
Voor behandeling van het beroep is het Reglement Commissie van Toezicht van toepassing. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure voor de  klachtencommissie.

Wanneer wordt een klacht niet in behandeling genomen?

De klachtencommissie kan beslissen de klacht niet in behandeling te nemen dan wel de klacht afwijzen, als datgene wat de inzet is van de klacht, ook aanhangig is bij, of reeds heeft geleid tot een uitspraak van, een andere klachten-, geschillen- of tuchtcommissie of rechter. De
klachtencommissie kan voorts beslissen de klacht niet in behandeling te nemen dan wel de klacht afwijzen als meer dan drie jaar is verstreken sinds de feiten waarover wordt geklaagd aan de klager bekend zijn geworden althans redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.