Een erfgenaam dient een klacht tegen u in

Een van de erfgenamen in de nalatenschap die door u wordt afgewikkeld, is niet tevreden en dient een klacht tegen u in. Wat kunt u verwachten?
NOVEX-SCE hebben een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Hieronder staat beschreven wat deze doen en wat uw rechten zijn.

Heeft iemand een klacht over het door een NOVEX-lid uitgevoerde werk, of over de door een NOVEX-lid ingediende declaratie, dan wordt deze klacht in eerste instantie voorgelegd aan het NOVEX-lid in de vorm van een brief of een e-mail. Het NOVEX-lid is verplicht om hier zo spoedig mogelijk op te reageren en om zijn best te doen een bevredigende oplossing te vinden. De klacht kan per email aan de NOVEX-SCE klachtencommissie worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop de klager kennisnam, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, van het handelen of nalaten van het NOVEX-lid.
De klachtencommissie neemt de klacht niet in behandeling als de klager de klacht niet eerst heeft voorgelegd aan het NOVEX-lid zelf.

De klachtenfunctionaris

Als iemand zich bij NOVEX met met het voornemen om een klacht in te dienen of met een formele klacht, neemt de klachtenfunctionaris eerst contact op met de klager en het betrokken NOVEX-lid. De klachtenfunctionaris hoort de klager en u aan, legt het wettelijk systeem en de rechtsregels uit. Hij geeft geen oordeel over de gegrondheid van de klacht. Hij zal met de klager inventariseren in hoeverre de klacht geschikt is om voor te leggen aan de Klachtencommissie van NOVEX-SCE. Als de klachtenfunctionaris meent dat een minnelijke schikking mogelijk is, zal hij met de klager en u hierover in gesprek gaan om een schikking te beproeven.

U ontvangt van NOVEX bericht dat er een klacht tegen u is ingediend en dat de klachtenfunctionaris contact met u zal opnemen om uw kant van het verhaal te horen.

Aan de procedure met de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

Er wordt een klacht ingediend bij de NOVEX-SCE klachtencommissie

De klachtencommissie is onder meer belast met het in eerste aanleg behandelen van klachten over de werkzaamheden van een NOVEX-lid op het gebied van executele, vereffening, levensexecutele en toezicht, al dan niet verricht op basis van een volmacht, wegens overtreding van de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging en haar organen en de Stichting en haar organen.

Besluit de klager na het overleg met de klachtenfunctionaris formeel een klacht in te dienen, dan is de klager klachtengeld verschuldigd. Het klachtengeld bedraagt € 150 en is verschuldigd ongeacht of de klacht wordt toegewezen.

De klager dient de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen.

U ontvangt per email de klacht met een uitnodiging om op de klacht te reageren in een verweerschrift.
De klager krijgt vervolgens de gelegenheid om op het verweerschrift te reageren.

Daarna stelt de klachtencommissie een datum vast om de klacht te behandelen. Betrokken partijen worden binnen veertien dagen na de behandeling van de klacht schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de klachtencommissie.

Hoger beroep tegen de uitspraak van de NOVEX-SCE klachtencommissie

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie? Dan bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Beide partijen kunnen tegen de beslissing van de klachtencommissie terzake van een klacht binnen dertig dagen na verzending van de beslissing beroep instellen bij de Commissie van Toezicht. Dit doet u door uw beroepschrift te zenden aan info@novex-executeur.nl. Het beroepsschrift dient met redenen omkleed en ondertekend te zijn.

Beroep schort de tenuitvoerlegging van een maatregel op.
Voor behandeling van het beroep is het Reglement Commissie van Toezicht van toepassing. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure voor de  klachtencommissie.

Wanneer wordt een klacht niet in behandeling genomen?

De klachtencommissie kan beslissen de klacht niet in behandeling te nemen dan wel de klacht afwijzen, als datgene wat de inzet is van de klacht, ook aanhangig is bij, of reeds heeft geleid tot een uitspraak van, een andere klachten-, geschillen- of tuchtcommissie of rechter. De
klachtencommissie kan voorts beslissen de klacht niet in behandeling te nemen dan wel de klacht afwijzen als meer dan drie jaar is verstreken sinds de feiten waarover wordt geklaagd aan de klager bekend zijn geworden althans redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.