• NOVEX een commissie van Toezicht heeft? De commissie van Toezicht is onder meer belast met het in tweede aanleg behandelen van klachten wegens overtreding van de wet, de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging en haar organen.
  • NOVEX ook een Commissie ‘De vierde ster’ heeft?
    Om een instantie, organisatie, bedrijf of persoon te kunnen onderscheiden heeft NOVEX een Vier(de) Ster! in het jaar 2015 in het leven geroepen. Deze commissie heeft twee keer iemand onderscheiden: in 2015 de heer Jan van Ewijk, mede-oprichter van NOVEX, voor alles wat hij voor NOVEX, SCE en (levens)executele in het algemeen heeft gedaan. In 2016 is de Vierde Ster aan de heer Bernard Schols uitgereikt. Zou u iemand of een organisatie willen nomineren voor de Vierde Ster? Laat dat dan aan het bestuur weten.
  • Naar aanleiding van de Algemene Vergadering werd een vraag gesteld over de wijze waarop de Algemene Vergadering de jaarrekening van de vereniging goedkeurt en decharge verleent aan het bestuur over het gevolgde beleid.
    Dit is hoe het werkt: de jaarrekening van NOVEX wordt samengesteld door een accountant van Vesting Accountants. Deze stuurt de jaarrekening aan het bestuur toe. Het bestuur stelt de jaarrekening vast in een bestuursvergadering. Vervolgens legt het bestuur tijdens de Algemene Vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarrekening die vooraf aan de leden wordt toegezonden als vergaderstuk is een definitief voorstel van het bestuur aan de Algemene Vergadering. Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering om de jaarrekening goed te keuren en kwijting en decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid. De reden waarom in het aan de leden toegezonden stuk met de jaarrekening de letters CONCEPT staan, heeft te maken met het feit dat de accountant pas de definitieve versie van de jaarrekening opmaakt, nadat de Algemene Vergadering haar goedkeuring aan de jaarrekening heeft verleend. Dit heeft te maken met het feit dat de accountant pas na deze goedkeuring de door het bestuur aan de Algemene Vergadering voorgestelde wijze van bestemming van winst of verlies aan de reserves en eventuele andere wijzigingen in de reserves kan verwerken in de jaarrekening.