SCE certificeert ook vereffenaars

SCE certificeert NOVEX-leden. Een aanvrager kan worden gecertificeerd tot Gecertificeerd NOVEX-lid met de aantekening gecertificeerd executeur en/of gecertificeerd vereffenaar. Wanneer een aanvrager de aantekening gecertificeerd vereffenaar ontvangt, krijgt deze daarmee automatisch ook de aantekening gecertificeerd executeur. Andersom is dit niet het geval.
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat het vereffenen van met name negatieve nalatenschappen meer vereisten kent dan de afwikkeling van een nalatenschap door een executeur.
Het afwikkelen van een negatieve nalatenschappen vereist immers specifieke kennis, met name van de faillissementswet, terwijl het afwikkelen van een positieve nalatenschap als vereffenaar lijkt op executele.

De wens bestaat om de kwaliteit van Gecertificeerde NOVEX-leden te verhogen; meer opleidingsvereisten

De eisen die NOVEX-SCE stellen aan het kennisniveau van gecertificeerde leden gaan omhoog.
Met ingang van 2020 hebben gecertificeerde NOVEX-leden de verplichting om één keer in de drie jaar een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus te volgen. Dit moet worden aangetoond bij de eerstvolgende hercertificering na 1 januari 2020. NOVEX zal hiertoe op 10 oktober 2019 het eerste NOVEX-Congres organiseren, waarbij de actualiteiten aan bod komen. Klik hier voor meer informatie.

De aanvrager moet een door de Stichting geaccrediteerde verdiepingscursus vereffening hebben gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld.
Dit geldt ook voor de aanvrager die niet de wens heeft de aantekening gecertificeerd vereffenaar te krijgen. In 2020 biedt NOVEX op twee data de verdiepingscursus Vereffening nalatenschappen aan, te weten op 23 april en op 10 november. Klik hier voor meer informatie.
Deze cursus zal dan ook toegankelijk zijn voor alle leden.

De certificeringsvereisten

Het toetsingsproces van de certificering blijft gelijk. De certificeringsvereisten om te worden ge(her)certificeerd, worden de volgende.
1.     De aanvrager heeft basiskennis van het erfrecht en heeft de leergang executele van de NOVEX gevolgd of een ander door de Stichting geaccrediteerde opleiding;
2.     NIEUW De aanvrager heeft een door de Stichting geaccrediteerde verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
3.     NIEUW De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd;
4.     De aanvrager beschikt over ten minste drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele. De aanvrager overlegt drie verklaringen van executele en/ of benoemingen tot vereffenaar welke betrekking hebben op de drie voorgaande jaren;
5.     De aanvrager heeft op het toetsingsgesprek met de certificeringscommissie een positieve beoordeling gekregen;
6.     De aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de Stichting vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan;
7.     De aansprakelijkheid van de aanvrager jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt door een adequate beroepsaansprakelijkheids­verzekering van tenminste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.
Als de aanvrager de aantekening van gecertificeerd vereffenaar wenst, moet deze minimaal één benoeming door de Rechtbank tot vereffenaar aanleveren. Deze benoeming mag betrekking hebben op een positieve of een negatieve nalatenschap. In het certificeringsgesprek zal de aanvrager in alle gevallen mede inhoudelijk worden getoetst op vereffening in geval van een negatieve nalatenschap.

Overgangsrecht

Alle gecertificeerde NOVEX-leden krijgen in de zomer 2019 een bericht waarin de vernieuwde certificeringsvereisten worden meegedeeld. Hen wordt gevraagd of zij op de website naast gecertificeerd executeur ook als gecertificeerd vereffenaar willen worden getoond. Hiervoor hoeft niet extra een toetsing plaats te vinden.

Als het Gecertificeerd NOVEX-lid de status van Gecertificeerd Vereffenaar wenst te behouden, wordt dit lid bij het eerstvolgende toetsingsmoment voor (schriftelijke) hercertificering uitgenodigd voor een toetsingsgesprek.

Bovendien moet het Gecertificeerd NOVEX-lid bij het eerstvolgende toetsingsmoment aantonen dat hij/zij een door de Stichting geaccrediteerde verdiepingscursus Vereffening heeft gevolgd in de drie jaren voorafgaande aan het toetsingsmoment.

Vermelding van het gecertificeerd NOVEX-lid op de website

De ledendatabase biedt nu de mogelijkheid om te filteren op NOVEX-lid of Gecertificeerd NOVEX-lid.
Op de vernieuwde website die in juni actief is geworden, zal deze zomer de mogelijkheid worden ingebouwd dat kan worden gefilterd op Gecertificeerd executeur of Gecertificeerd vereffenaar.

Het NOVEX Congres

NOVEX organiseert elk jaar een actualiteitencursus, die voor alle leden toegankelijk is. De actualiteitencursus duurt van 9:30 uur tot 17:00 uur. Drie sprekers behandelen de actualiteiten op het gebied van de drie pijlers van NOVEX: executele, vereffening en levensexecutele. Ieder jaar zal het middaggedeelte van de cursus extra aandacht worden besteed aan een van de pijlers.