Het is een mooi gebaar van vertrouwen wanneer iemand u vraagt om als executeur op te treden. Wanneer de erflater overlijdt, is de aangewezen executeur vaak al bekend met zijn toegewezen rol. Voordat u de rol van executeur aanvaardt moet u daarbij wel realiseren dat de benoeming tot executeur een belangrijke taak is. De benoeming komt met verplichtingen en verantwoordelijkheden. U bent daarom ook niet verplicht om het executeurschap te aanvaarden. Maar wat gebeurt er wanneer u weigert? U leest het in dit artikel.

Mag ik de benoeming tot executeur weigeren?

U mag op alle momenten het executeurschap weigeren. Ook wanneer u destijds tegen de overledene heeft gezegd dat u het wel zal aanvaarden. U bent nooit verplicht om executeur te worden.  Vindt u de verantwoordelijkheden te veel? Of wordt de nalatenschap te moeilijk om af te wikkelen? Dan kunt u altijd hulp inschakelen door een professionele executeur aan te wijzen die u helpt bij de afwikkeling.

Wanneer u bijvoorbeeld wegens gezondheidsproblemen, een verbroken relatie of een te grote geografische afstand uw taak als executeur niet kunt volbrengen, kunt u ook altijd een verzoek tot ontslag indienen bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt vrijwel altijd geaccepteerd.

Wie neemt het executeurschap over?

Als u het executeurschap weigert, staat er meestal in het testament benoemd wat er vervolgens gebeurt. Soms is er een tweede executeur in het testament aangewezen die als reserve-executeur is benoemd. Deze executeur treedt na de weigering of wegvallen van de eerste executeur op. Of wanneer het testament daarin voorziet, kan de rechter gevraagd worden een nieuwe executeur te benoemen.

Wanneer geen van de benoemde personen executeur wil zijn, dan kan een belanghebbende aan de kantonrechter verzoeken om een vervangende executeur aan te wijzen. Belanghebbenden zijn in dit geval bijvoorbeeld een erfgenaam of een schuldeiser van de erflater.

Als het testament niet bepaalt dat de kantonrechter op verzoek een executeur kan aanwijzen, dan zijn de erfgenamen samen bevoegd en verplicht om de nalatenschap af te wikkelen.

Meer weten?

Bent u gevraagd om executeur te worden? Of wilt u meer weten over het weigeren van een executeurschap? Onze leden helpen u graag. Bekijk onze ledenpagina en neem contact op met een Novex-lid bij u in de buurt.

Als erfgenaam kunt u zelf, samen met de andere erfgenamen, kiezen hoe u de erfenis wilt aanvaarden. U heeft daarbij drie keuzes: het zuiver aanvaarden van de erfenis, het beneficiair aanvaarden van de erfenis of het verwerpen van de erfenis. In dit item vertellen we u meer over de verschillen tussen deze vormen.

Zuiver aanvaarden van de erfenis
De eerste optie die u heeft is het zuiver aanvaarden van de erfenis. Dit houdt in dat u alles van de erflater erft. De bezittingen, maar óók de schulden. Als de schulden hoger zijn dan de bezittingen en het vermogen, dan bent u aansprakelijk voor die schulden. Twijfelt u of het vermogen hoger is dan de schulden? Dan is het verstandig te kiezen voor beneficiaire aanvaarding.

Weet u nog niet zeker of u de erfenis zuiver wilt ervaren? Zorg dan dat u nog geen goederen uit de erfenis verkoopt! Op dat moment is er namelijk al sprake van een zuivere aanvaarding.

Beneficiair aanvaarden
Kiest u voor beneficiair aanvaarden, dan worden de bezittingen van de erflater gebruikt om de schulden af te betalen. Is het vermogen hoger dan de schulden? Dan krijgt u het resterende saldo. Zijn de schulden hoger dan het vermogen? Dan bent u niet verantwoordelijk voor de schulden.

Verwerpen van de erfenis
Tot slot kunt u een erfenis ook verwerpen. Dit houdt in dat u helemaal niets uit de nalatenschap ontvangt. Geen bezittingen, geen schulden, maar ook geen waardevolle spullen.

Vragen? Onze leden helpen u graag!
Heeft u vragen over het aanvaarden van een erfenis? Of over het aanwijzen van een executeur? Neem dan gerust contact op met één van onze leden.

Wanneer iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden: van de begrafenis of crematie tot aan de aangifte inkomsten- en erfbelasting. In veel gevallen is een executeur benoemd die dit soort zaken namens de overledene en de erfgenamen afwikkelt. Een van de taken van een executeur is het opmaken van een boedelbeschrijving. Maar wat is een boedelbeschrijving? En is een boedelbeschrijving verplicht?

Wat staat er in een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht waarop alle bezittingen en schulden op de overlijdensdatum staan. Een boedelbeschrijving mag onderhands worden opgemaakt, daarvoor is geen notariële akte nodig. Op een boedelbeschrijving staat niet letterlijk aangegeven hoeveel banken en stoelen de overledene had, maar wel wat de waarde van deze spullen is. Hieronder staan enkele voorbeelden van wat op de boedelbeschrijving kan staan.

Bezittingen Schulden
Saldo van de rekeningen Hypotheekschulden
Aanwezige contante geld Kosten voor de uitvaart
Waarde van de inboedel en de woning Belastingschuld
Verzekeringen

Waarom een boedelbeschrijving?

Een executeur moet zo snel mogelijk inzichtelijk krijgen wat de samenstelling van de nalatenschap is. Welke bezittingen laat iemand na? En had de overledene schulden?

Een boedelbeschrijving maakt het voor de executeur gemakkelijker om de nalatenschap te beheren. Moeten er bijvoorbeeld schulden worden betaald, dan weet de executeur of er voldoende vermogen is in de nalatenschap. Daarnaast is een boedelbeschrijving van belang voor de erfgenamen. Zij krijgen zo precies inzicht in de omvang en de samenstelling van de nalatenschap.

Moet een executeur verplicht een boedelbeschrijving opstellen?

Een executeur is volgens de wet verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen. Deze begint met een inventarisatie en vervolgens met de waardering en taxatie.

Vragen? Onze leden helpen u graag!

Hebt u vragen over de boedelbeschrijving? Of over het aanwijzen van een executeur? Neem dan gerust contact op met één van onze leden.

In een levenstestament staan uw persoonlijke wensen en eisen. Hierin regelt u zaken voor het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam betekent dat u zelfstandig geen beslissingen meer kunt nemen. Maar wat gebeurt er als u wilsonbekwaam wordt en géén levenstestament hebt laten opstellen? Daar leest u meer over in dit item.

Rechter wijst mentor, curator of bewindvoerder aan

Bent u wilsonbekwaam en heeft u géén levenstestament of volmacht? Dan wijst een rechter een mentor, curator of bewindvoerder voor u aan. De rechter bepaalt wie dit wordt. Daar heeft u op dat moment zelf geen invloed meer op.

Mentor

Kunt u zelf niet meer beslissen over uw verzorging, verpleging of behandeling? Dan wordt een mentor aangesteld. Een mentor neemt deze beslissingen, waar mogelijk met u samen, dan voor u. Denk hierbij aan de keuze voor een verzorgingshuis.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder wordt aangesteld als u niet meer voor uw financiële zaken kunt zorgen. U mag dan niet meer zelf beslissen over geld en goederen, dat doet uw bewindvoerder. Zo wordt uw vermogen beschermd.

Curator

Kunt u niets meer zelf beslissen? Dan wordt u onder curatele gesteld en wijst de rechter een curator aan. Deze curator behartigt al uw belangen, zowel de persoonlijke als de financiële. De curator wordt wettelijk verantwoordelijk.

Verantwoording afleggen en goedkeuring vragen

Wordt er een bewindvoerder, mentor of curator aangesteld? Dan houdt de rechter toezicht op de gang van zaken. De curator en bewindvoerder moeten ieder jaar aan de rechter financiële verantwoording afleggen. Ook moet hij of zij de rechter betrekken bij beslissingen. Een bewindvoerder mag niet zomaar een uitgave van boven de 1500 euro doen. En een curator mag zonder overleg uw huis niet verkopen. De mentor moet 5-jaarlijks verslag uitbrengen aan de kantonrechter.

Neem de regie in handen en kies voor een levenstestament

Voorkom dat de rechter een mentor, curator of bewindvoerder aan moet stellen en deze verantwoording af moet leggen. Neem zelf de regie in handen en kies voor een levenstestament! In uw levenstestament wijst u een levensexecuteur aan. Dat kan één van onze leden zijn. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.

In uw testament kunt u een executeur benoemen die zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Ook legt u in uw testament vast wat de bevoegdheden van de executeur zijn. Dit betekent dat u executeurs verschillende taken kunt geven. Er zijn drie soorten executeurs die het meest voorkomen, aangeduid met één, twee of drie sterren. In dit item leest u meer over de taken en bevoegdheden van iedere executeur.

Eén ster executeur (de uitvaartexecuteur)

De één ster executeur is de begrafenisexecuteur. De naam doet het al vermoeden: de uitvaartexecuteur regelt de begrafenis of crematie. Dit is de enige taak die deze executeur heeft.

Twee sterren executeur (de beheersexecuteur)

De twee sterren executeur wordt ook wel de beheersexecuteur genoemd. De beheersexecuteur heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, doet de betalingen en informeert de erfgenamen.

De beheersexecuteur mag alleen de nalatenschap beheren, hij of zij mag de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen.

Drie sterren executeur (executeur-afwikkelingsbewindvoerder)

De drie sterren executeur, de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, heeft de meeste bevoegdheden van de drie. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag alles rondom de nalatenschap regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar mag ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

Vragen? Onze leden helpen u graag!

Hebt u vragen over de drie soorten executeurs? Of over het aanwijzen van een executeur? Neem dan gerust contact op met één van onze leden. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.

In principe kunt u iedereen aanwijzen als executeur of levensexecuteur. Dit betekent echter niet dat ook iedereen deze taak goed kan vervullen. Bij een overlijden komen vaak emoties kijken. Een executeur moet dan voldoende afstand kunnen houden om alles te regelen. NOVEX-leden helpen u met het regelen van zaken tijdens uw leven en na uw overlijden. En hoewel onze leden afkomstig zijn vanuit diverse disciplines, hebben zij één doel: zij willen u ontzorgen.

NOVEX staat voor kennis en ervaring

Al onze leden hebben een leergang gevolgd. Hierdoor bent u verzekerd van kennis en ervaring. Ook bieden wij onze leden cursussen en bijeenkomsten, waar leden hun kennis weer kunnen bijspijkeren. Onze leden allemaal een eigen achtergrond en hun eigen kennis. Dit betekent dat zij onderling veel met elkaar kunnen delen en u daardoor altijd perfect kunnen helpen. Hierdoor krijgt u altijd een passend advies.

NOVEX leden zitten door het hele land

Onze leden zijn verspreid door het hele land. Het maakt dus niet uit waar u woont, u kunt altijd terecht bij één van onze leden. Hier ziet u waar onze leden gevestigd zijn.

Wanneer schakelt u een NOVEX-lid in?

U kunt onze leden op diverse momenten inschakelen. Bijvoorbeeld bij de afwikkeling van nalatenschappen. Op dat moment kunnen onze leden betrokken worden als executeur of vereffenaar. Maar ook vóór een overlijden kunnen onze leden u helpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een toekomstige nalatenschap alvast voor te bereiden. Ook kunt u een NOVEX-lid in een levenstestament benoemen tot levensexecuteur.

Onze leden helpen u graag

Al onze NOVEX-leden hebben één doel: u ontzorgen. Zij helpen u met het regelen van de zaken en zijn professioneel, kundig en hebben veel ervaring. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.

Het belang van een levenstestament

Wie regelt uw bankzaken als u gaat dementeren? Wie mag uw huis verkopen als u dat zelf niet meer kunt? En wie kan medische beslissingen nemen? Misschien denkt u er nog helemaal niet over na, maar het is mogelijk dat er een moment komt waarop u niet meer zelfstandig kan beslissen. U bent dan wilsonbekwaam. Een levenstestament kan op dat moment uitkomst bieden. In dit nieuwsitem leest u hier meer over.

Wat is wilsonbekwaamheid?

U bent wilsonbekwaam op het moment dat u geen zelfstandige beslissingen meer kunt maken. Wilsonbekwaamheid kan zowel kort- als langdurig zijn. Zo zijn er jaarlijks veel mensen die te maken krijgen met dementie. Wanneer zij niet meer in staat zijn om zelfstandig te handelen, zijn zij wilsonbekwaam. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld een auto-ongeluk krijgt en daardoor in coma raakt, bent u wilsonbekwaam.

Vaak wordt gedacht dat een partner of een kind op het moment van wilsonbekwaamheid automatisch alles mag regelen voor de ander. Maar dat is niet het geval. Zo moeten partners samen tekenen voor de verkoop van hun huis. En mag een kind niet zomaar de betalingen van zijn vergeetachtige moeder overnemen.

Waarom een levenstestament?

Een levenstestament biedt uitkomst. In een levenstestament legt u vast wat er gebeurt op het moment dat u zelf geen beslissingen meer kunt maken. Ook wijst u in een levenstestament een zogenaamde levensexecuteur aan. Dit is iemand die uw belangen behartigt op het moment dat u dat zelf niet meer kunt. Zo kunt u zelf bepalen hoe alles voor u geregeld wordt. Met een levenstestament houdt u de regie in eigen hand!

Onze NOVEX-leden staan voor u klaar

Al onze NOVEX-leden hebben één doel: u ontzorgen. Zij helpen u met het regelen van de zaken en zijn professioneel, kundig en hebben veel ervaring. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.

Op het moment dat u overlijdt, zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Van het regelen van een uitvaart tot de aangifte inkomsten- en erfbelasting. Het is daarom belangrijk om vast te leggen wie dit allemaal voor u gaat regelen, de zogenaamde executeur. Maar hoe zit dat nou precies, een executeur aanwijzen? U leest het in dit item.

Wie benoemt u als executeur?

In principe kunt u iedereen benoemen als executeur. Zo kunt u ervoor kiezen om uw partner of beste vriend(in) aan te wijzen. Ook is het mogelijk om een externe partij, zoals één van onze leden, aan te wijzen. Een executeur heeft een zware taak. Wijst u een bekende aan als executeur, dan moet deze voldoende emotionele afstand kunnen nemen. Een professionele executeur heeft meer afstand. Dit betekent dat hij of zij de afhandeling zakelijk kan bekijken en de taken rationeler kan uitvoeren.

Welke taken krijgt de executeur?

Wettelijk gezien moet een executeur de nalatenschap afwikkelen. Dit betekent dat een executeur de goederen en bezittingen in kaart moet brengen én de schulden hiervan moet betalen. Ook kunt u meerdere personen aanwijzen als executeur, ieder met een eigen functie. Zo kunt u een executeur aanwijzen die alles regelt rondom uw onderneming.

Hoe wijst u een executeur aan?

Wanneer u een keuze voor een executeur heeft gemaakt, dan moet u dit officieel laten vastleggen. Dit doet u in uw testament. Ook worden hierin de rechten en plichten die de executeur heeft beschreven. Het is verstandig de executeur die uw nalatenschap gaat afwikkelen over uw situatie en wensen te informeren.

Onze leden helpen u graag

Al onze NOVEX-leden hebben één doel: u ontzorgen. Zij helpen u met het regelen van de zaken en zijn professioneel, kundig en hebben veel ervaring. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.

Hoewel de woorden executeur en levensexecuteur erg op elkaar lijken, zijn de taken en verantwoordelijkheden van beide verschillend. De executeur behartigt uw belangen na overlijden en de levensexecuteur behartigt uw belangen als u dit niet meer zelf kunt doen. Maar ook de taken en de manier waarop u voor beide kiest, verschillen. In dit item bespreken we de verschillen.

Wanneer komt de (levens)executeur in actie?

Een executeur komt in beeld op het moment van overlijden. Een executeur is namelijk benoemd om de nalatenschap van iemand af te wikkelen. Deze nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.

Met de levensexecuteur heeft u, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens uw leven te maken. Een levensexecuteur is namelijk iemand die namens u handelt op het moment dat u dit zelf niet meer kunt doen, maar nog wel leeft. Bijvoorbeeld wanneer u wilsonbekwaam raakt door een ernstig ongeluk of dementie.

Hoe legt u de keuze voor een (levens)executeur vast?

In een testament kunt u vastleggen wie u aanwijst als executeur. Hierin legt u namelijk vast wat er na uw overlijden moet gebeuren. Een levensexecuteur wijst u aan in een levenstestament. Een levenstestament maakt u op bij de notaris. Hierin legt u vast wie wat mag doen op het moment dat u wilsonbekwaam bent.

Wat doet een (levens)executeur?

Voor zowel de executeur als de levensexecuteur geldt dat u zelf beslist welke taken hij of zij krijgt. In het testament of het levenstestament legt u namelijk vast welke bevoegdheden de (levens)executeur krijgt. Wel heeft de executeur een aantal wettelijke taken.

Voorbeelden van taken van een executeur zijn het opmaken van de boedelbeschrijving en beheren van de boedel, het vertegenwoordigen van de erfgenamen en het regelen van de aangifte inkomsten- en erfbelasting. Een levensexecuteur neemt bijvoorbeeld uw administratie over, beheert uw vermogen of zorgt voor een goede zorgvoorziening.

NOVEX-leden: ervaren en kundige (levens)executeurs

NOVEX-leden zijn ervaren en kundige (levens)executeurs die u graag helpen met het regelen van de zaken rondom leven en overlijden. Bekijk hier al onze leden en neem gerust contact met hen op voor meer informatie. Zij informeren en helpen u graag.


Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel, de verkoop van uw huis, het afwikkelen van uw effectenportefeuille of doen van aangifte erfbelasting. Voor meer informatie download de NOVEX Brochure ‘De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld’.