Voor de zorg in een verpleeghuis moet u een eigen bijdrage betalen. Het is een vervelend idee als u voor het betalen van deze bijdrage uw eigen vermogen en huis moet ‘opeten’. Door de kosten die u maakt voor het verpleeghuis, kan uw vermogen na verloop van tijd flink afnemen. Dit betekent dat er minder geld overblijft als erfenis voor uw nabestaanden. Veel mensen willen dan ook de hoogte van de eigen bijdrage beperken. We vertellen u in dit blog meer over de eigen bijdrage en hoe u kunt voorkomen dat u met de eigen bijdrage uw eigen vermogen ‘opeet’.

Eigen bijdrage voor de WLZ

De verzorging in een verpleeghuis valt onder de ‘Wet langdurige zorg’, kortweg WLZ. De WLZ is er voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dit geldt voor mensen die naar een verpleeghuis gaan, maar iemand kan ook in aanmerking komen voor de WLZ in het geval van een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor deze zorg dient u een eigen bijdrage te betalen, die afhankelijk is van diverse factoren. Als eerste wordt gekeken naar uw inkomen. Als daarmee niet de maximale bijdrage betaald kan worden, dan wordt er naar het vermogen van Box 3 gekeken. Hoe meer vermogen u heeft, hoe hoger de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor het verpleeghuis beperken

Uw vermogen bouwt u gedurende uw leven op. Het is dus logisch dat u dit graag wilt nalaten aan uw kinderen, familie of andere erfgenamen. Als u naar een verpleeghuis moet kunt u niet voorkomen dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK rekent uw bijdrage voor u uit. Wél kunt u in sommige gevallen de hoogte van de eigen bijdrage beperken. Er zijn verschillende manieren om uw vermogen van Box 3 te verkleinen, wat een manier kan zijn om de hoogte van uw eigen bijdrage te beperken. We lichten hieronder verschillende mogelijkheden toe.

Belastingvrij schenken

De meest voordehand liggende manier om uw vermogen te verkleinen en daarmee eventueel de eigen bijdrage te beperken, is door uw kinderen (belastingvrij) te schenken. Hoe eerder u hiermee begint, hoe vaker u de mogelijkheid heeft om een belastingvrije schenking te doen. U kunt uw kinderen namelijk ieder jaar belastingvrij schenken. Het is goed om te weten dat u óók vanuit het verpleeghuis nog de mogelijkheid hebt om te schenken. Dit kunt u alleen zelf doen zolang u wilsbekwaam bent. Bent u wilsonbekwaam? Dan is het enkel mogelijk om te schenken wanneer u vóór u wilsonbekwaam werd uw wensen hierover hebt opgenomen in uw levenstestament.
In het levenstestament kunt u dan opnemen dat degene die uw financiën beheert, ook namens u mag schenken.

Schenking op papier

Een andere mogelijkheid is om schenkingen te doen op papier. Op deze manier kunt u waardevolle spullen, zoals uw huis, op papier aan uw kind(eren) schenken. Doet u een schenking op papier? Dan krijgt u een lening bij uw kinderen. Hierover moet u rente betalen. Door de schuld die u op deze manier creëert, wordt uw vermogen lager en wordt de eigen bijdrage minder. Echter, de rente die u moet betalen kan bij grote schenkingen flink oplopen. Ook moet u er rekening mee houden dat u en uw kinderen de schuld/vordering moeten opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Het is dus wel echt belangrijk om bij een schenking op papier goed na te gaan of dit in uw situatie gunstig is.

Uitstel van de verkoop van uw huis

Het bedrag wat u betaalt voor de eigen bijdrage, is afhankelijk van uw vermogen van twee jaar geleden, gebaseerd op ‘Box 3’. Uw eigen woning valt in beginsel in ‘Box 1’, wat als gevolg heeft dat de woning in eerste instantie niet meetelt bij het bepalen van hoogte van de bijdrage. Na de verkoop van uw huis telt het vermogen (na twee jaar) wél mee voor de eigen bijdrage. In sommige gevallen kan het dus gunstig zijn om de verkoop van uw huis uit te stellen. U kunt dit echter niet onbeperkt uitstellen. De meest verstandige financiële keuze hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals de mate waarin uw huis is afbetaald en of u na de verkoop van uw huis nog (belastingvrij) wilt schenken aan uw kinderen. Aangezien er veel factoren meespelen, is het raadzaam om uw opties met een adviseur te bespreken die hierin gespecialiseerd is.

WLZ clausule

Een andere optie is om in uw testament een WLZ clausule op te nemen, voorheen de AWBZ clausule genoemd. Als u getrouwd bent en u heeft geen testament gemaakt, verkrijgt uw echtgenoot bij uw overlijden alle bezittingen en schulden. Als de overledene kinderen heeft, krijgen deze hun erfdeel in de vorm van een geldvordering. Op grond van de wet kunnen kinderen hun deel van de erfenis pas opeisen als de langstlevende ouder overlijdt. Dit noemen we ook de ‘wettelijke verdeling’. Bij het opmaken van een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling, bijvoorbeeld met een WLZ clausule. Door deze clausule in het testament op te nemen, regelt u dat uw kinderen hun kindsdeel direct kunnen opeisen als de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Het vermogen van de langstlevende ouder wordt dan flink lager, waardoor de eigen bijdrage eventueel lager zal zijn.

Let op, deze clausule moet al zijn opgenomen in het testament van de eerst overledene ouder. Het heeft geen zin om de clausule enkel op te nemen in het testament van de langstlevende.

Spaargeld BV

Het is op dit moment ook nog mogelijk om uw vermogen in een spaargeld BV onder te brengen. Dit kan interessant zijn wanneer u over een aanzienlijk vermogen beschikt. Door uw vermogen van uw privérekening naar een spaargeld BV te verplaatsen, valt het niet meer onder uw eigen vermogen uit Box 3. Er zijn kosten verbonden aan het opzetten van een spaargeld BV. U moet hiervoor namelijk langs de notaris en er zijn jaarlijkse kosten voor de BV. Wanneer de vermindering van uw privévermogen echter een grote vermindering van uw eigen bijdrage tot gevolg heeft, kan dit financieel interessant zijn.

Eigen bijdrage opnieuw laten bepalen

Wanneer u al enige tijd een eigen bijdrage betaalt, kan het zijn dat er door de jaren heen flinke wijzigingen zijn in uw vermogen. Zoals genoemd wordt er voor het bepalen van de eigen bijdrage naar uw vermogen van twee jaar geleden gekeken. Wanneer uw vermogen daalt, is het raadzaam om uw eigen bijdrage opnieuw te laten vaststellen op basis van uw nieuwe vermogen. De eigen bijdrage kan dan worden bijgesteld.

Leg uw wensen vast in een levenstestament

Kortom, er zijn veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de hoogte van uw eigen bijdrage. Het is belangrijk om hier op tijd over na te denken. Voor veel beslissingen moet u op tijd actie ondernemen, omdat u anders mogelijk te laat bent. Als uw partner al is overleden of als u wilsonbekwaam bent, vallen veel mogelijkheden weg. Leg uw wensen daarom tijdig vast in een levenstestament.

In een levenstestament kunt u een levensexecuteur benoemen. Een levensexecuteur is iemand die uw belangen behartigt wanneer u dit zelf niet meer kunt. Het is belangrijk dat u iemand kiest die u vertrouwt én die de juiste expertise in huis heeft. Bij NOVEX kunt u terecht voor professionele levensexecuteurs. Zoek hier een levensexecuteur bij u in de buurt.