Als u wilsonbekwaam wordt, dan zijn er uiteraard de zorgen om uw gezondheid. Daarnaast zijn er ook veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Eén van de belangrijke aandachtspunten is uw bankrekening. Veel mensen staan er niet bij stil, maar als u wilsonbekwaam wordt, dan vervalt de bankvolmacht die u hebt afgegeven. Als u zelf niet meer in staat bent om betalingen te verrichten,  betekent dit dat niemand meer over het vermogen op uw bankrekening kan beschikken en daardoor uw rekeningen niet meer betaald kunnen worden. We leggen u uit welke misverstanden er bestaan rondom de handelingsbevoegdheid. Ook leggen we uit wat u kunt regelen om problemen te voorkomen.

Wilsonbekwaam – en nu?

Als u wilsonbekwaam wordt, dan kunt u niet meer zelf over uw bankrekening beschikken. Een veelgehoord misverstand is dat mensen ervan uitgaan dat hun partner of kinderen dan automatisch in hun belang mogen handelen. Dit is niet het geval. Ook als u getrouwd bent en kinderen heeft, mogen zij niet zomaar uw bankzaken regelen.

Voor een gezamenlijke bankrekening werkt dit iets anders. In veel gevallen hebben partners een gezamenlijke rekening, een zogeheten en/of-rekening. Als één van de partners wilsonbekwaam wordt, dan kan de andere partner de bankrekening blijven gebruiken en betalingen verrichten. Dit betekent echter niet dat een gezamenlijke rekening een volledige oplossing is. Zodra er geldzaken geregeld moeten worden waarbij twee handtekeningen nodig zijn, zoals de verkoop van een huis, dan is er vanuit een gezamenlijke bankrekening niks geregeld.

Wat kunt u vastleggen?

Om te zorgen dat iemand namens u uw bankzaken kan regelen als u wilsonbekwaam bent, moet er via de kantonrechter een bewindvoerder worden benoemd. Bent u op dit moment nog wilsbekwaam? Dan kunt u een volmacht voor bankzaken in uw levenstestament opnemen. We leggen beide scenario’s aan u uit.

Bewindvoerder benoemen

Als u zelf niet meer over uw bankrekening kan beschikken, dan moet iemand anders uw bankrekening beheren. Als u niets heeft vastgelegd in een levenstestament, dan moet uw vermogen onder bewind worden gesteld. Concreet betekent dit dat er een bewindvoerder moet worden benoemd door de kantonrechter, die vervolgens uw vermogen kan beheren. De bewindvoerder kan vervolgens betalingen verrichten, maar moet jaarlijks wel een overzicht van alle inkomsten en uitgaven aan de kantonrechter laten zien en deze bedragen verantwoorden.

Als u wilsonbekwaam bent, kan uw partner of een naast familielid bewind aanvragen bij de kantonrechter. De kantonrechter zal bij de benoeming van een bewindvoerder zoveel mogelijk uw eigen voorkeur volgen. Als u geen voorkeur meer kunt aangeven, kiest de kantonrechter in principe voor uw partner, kinderen of een ander nauw verwant familielid, maar er kan ook gekozen worden om een andere vertrouwenspersoon of professional als bewindvoerder te laten benoemen. Uiteindelijk beslist de kantonrechter wie als bewindvoerder wordt benoemd. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een partner uiteindelijk bewindvoerder wordt. Houd er ook rekening mee dat wanneer u als partner bewindvoerder bent, dat u zoals hierboven beschreven verantwoording moet afleggen over alle uitgaven, óók als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en het dus ook uw geld is.

Volmacht in een levenstestament opnemen

Als u nog wilsbekwaam bent, dan is het nog mogelijk om uw wensen vast te leggen in een levenstestament. Op deze manier hoeft er geen kantonrechter in beeld te komen en kunnen uw bankzaken geregeld worden zoals u zelf in uw levenstestament heeft vastgelegd. Om uw bankzaken te regelen moet u een volmacht voor bankzaken in uw levenstestament opnemen. Dit kan uw partner, kind of bekende zijn, maar ook een professional. Om ervoor te zorgen dat op grond van het levenstestament ook daadwerkelijk de bankzaken kunnen worden geregeld, is het van belang om het levenstestament aan te melden bij de desbetreffende bank. Een belangrijk verschil met de gewone bankvolmacht is dat dat de volmacht voor bankzaken in een levenstestament niet vervalt als u wilsonbekwaam wordt. Dus dan kan de gevolmachtigde betalingen blijven verrichten.

In het levenstestament kunt u vastleggen wanneer de volmacht ingaat. U kunt ervoor kiezen dat de volmacht direct ingaat, of pas op het moment dat de betreffende persoon wilsonbekwaam is. Dit moet door een arts worden vastgesteld. Wanneer de gevolmachtigde bevoegd is om te handelen, betekent dit nog niet dat de gevolmachtigde altijd mág handelen. De gevolmachtigde moet altijd handelen in het belang van de volmachtgever. Het is soms lastig om te bepalen wat in het belang van de volmachtgever is. Daarom is het verstandig om in het levenstestament duidelijke richtlijnen op te nemen wat wel en niet mag, bijvoorbeeld met betrekking tot schenkingen.

Een professionele levensexecuteur van NOVEX

In uw levenstestament kunt u naast een volmacht voor bankzaken ook andere zaken vastleggen voor als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. U kunt ervoor kiezen om een levensexecuteur te benoemen. Een levensexecuteur is iemand die uw belangen behartigt wanneer u dit zelf niet meer kunt. Het is belangrijk dat u iemand kiest die u vertrouwt én die de juiste expertise in huis heeft. Bij NOVEX kunt u terecht voor professionele levensexecuteurs. Bekijk hier de levensexecuteurs bij u in de buurt.