Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u veel verantwoordelijkheden, zoals het besturen van uw onderneming en het vertegenwoordigen van uw bedrijf naar de buitenwereld. Maar uw verantwoordelijkheden gaan verder dan dat. Het kan ook gebeuren dat u (onverwachts) iets overkomt waardoor u tijdelijk of langdurig uitvalt, bijvoorbeeld omdat u niet meer wilsbekwaam bent. Als u als ondernemer wilsonbekwaam wordt, kan uw bedrijf stuurloos worden en dat kan nadelige gevolgen voor de continuïteit van uw bedrijf hebben. Het is dan ook belangrijk om na te denken wat er gebeurt in geval van ontstentenis of belet, zoals deze situatie in vaktermen wordt genoemd. In dit blog bespreken we wat er gebeurt met uw bedrijf als u wilsonbekwaam wordt en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op dit scenario.

Wat regelt de wet als u niks hebt geregeld?

De wet heeft niet veel geregeld voor de situatie dat de DGA wegens wilsonbekwaamheid uitvalt. Voor een BV is het verplicht dat er in de statuten een regeling wordt getroffen bij ontstentenis (bijvoorbeeld ontslag of overlijden) of bij belet (bijvoorbeeld bij ziekte, afwezigheid of wilsonbekwaamheid) van de bestuurder. Als er geen andere bestuurder(s) overblijven, omdat u enig aandeelhouder en enig bestuurder bent, dan staat er meestal in de statuten dat er tijdelijk een persoon moet worden aangewezen door de algemene vergadering. Als u als DGA volledig wilsonbekwaam bent, kunt u helemaal geen beslissingen meer nemen in een algemene vergadering en ook geen tijdelijk persoon aanwijzen. Hierdoor zal er een vacuüm ontstaan, waardoor niemand namens de BV kan handelen. Dit zorgt ervoor dat de BV (tijdelijk) stuurloos is en de continuïteit van de BV in gevaar komt.

Een levenstestament

Als u een levenstestament heeft, dan heeft u aan iemand een (algemene) volmacht gegeven om uw zaken te regelen als u niet meer in staat bent om dit zelf te doen. Hierbij kunt u denken aan het regelen van uw bankzaken, de verkoop van uw woning of het doen van schenkingen. Als u DGA bent, kan de volmacht ook worden gebruikt om u te vertegenwoordigen binnen uw BV. Daarom is het ook belangrijk om in uw levenstestament (of een aparte volmacht) regelingen te treffen voor uw bedrijf, zodat duidelijk is welke bevoegdheden uw vertegenwoordiger heeft.

In een levenstestament kunt u onder meer volmacht geven voor:

  • de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf;
  • de uitvoering van bestaande overeenkomsten;
  • het verrichten van handelingen die geen uitstel kunnen hebben.

U kunt ook de bevoegdheden uitbreiden en volmacht geven voor:

  • het uitoefenen van het stemrecht;
  • het sluiten, wijzigen of beëindigen aandeelhoudersovereenkomsten;
  • het ontslaan van u als directeur van de BV (als blijkt dat u blijvend wilsonbekwaam bent);
  • de verkoop van de onderneming aan een derde (eventueel kunt u al aangeven aan wie).

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de volmacht aan een betrouwbare en competente persoon wordt gegeven, zodat u er zeker van bent dat uw bedrijf in goede handen is. U kunt hiervoor een ander persoon aanwijzen dan degene die uw persoonlijke vermogensrechtelijke belangen regelt. Ook is van belang na te denken wanneer de volmacht ingaat. U kunt vastleggen dat de vertegenwoordiger pas mag handelen nadat een onafhankelijke arts heeft vastgesteld dat u wilsonbekwaam bent.

Neem op tijd maatregelen

Het is dus van groot belang om vooraf na te denken over wat er gebeurt met uw BV als u wilsonbekwaam wordt. Neem daarom op tijd de nodige maatregelen. Dit kan door bijvoorbeeld een volmacht te regelen voor iemand die u vertrouwt, goede voorzieningen in de statuten te treffen en/of door een levenstestament op te stellen waarin een specifieke regeling voor de BV is getroffen. Laat u ook goed adviseren en let erop dat de zaken die u hebt vastgelegd in uw levenstestament en in de statuten van de BV niet met elkaar conflicteren, maar elkaar juist versterken. Zorg ervoor dat uw wensen duidelijk op papier staan en dat u weet wie verantwoordelijk is voor uw BV in het geval van onverhoopte omstandigheden. Het is ook verstandig om met regelmaat uw afspraken te bekijken en aan te passen aan uw veranderende situatie.

Heeft u behoefte aan een professional die met u meedenkt over de wensen voor uw bedrijf als u wilsonbekwaam bent? Bij NOVEX zijn professionele levensexecuteurs aangesloten die ervaring hebben met het behartigen van de belangen wanneer iemand dit zelf niet meer kan. Zoek hier een levensexecuteur bij u in de buurt.