Als er iemand overlijdt, gaat de erfenis naar de erfgenamen. Dit zijn meestal directe familieleden, maar het kunnen ook andere personen of goede doelen zijn die in een testament tot erfgenaam zijn benoemd. Maar wat als niemand de afwikkeling van een erfenis op zich neemt? We spreken in dit geval van een onbeheerde nalatenschap.

Wanneer is er sprake van een onbeheerde nalatenschap?

Een nalatenschap kan onbeheerd zijn of blijven wanneer:

  1. De overledene geen familie meer heeft en geen testament heeft opgesteld.
  2. Alle erfgenamen de erfenis verwerpen
  3. De erfgenamen (nog) niet bekend zijn.

Problemen bij een onbeheerde nalatenschap

Als er niemand omkijkt naar de bezittingen en schulden van een overledene, kan dit problematische situaties veroorzaken. Wij lichten hieronder twee manieren toe waarop de erfenis toch afgewikkeld kan worden.

Afwikkeling door het Rijksvastgoedbedrijf

Het kan voorkomen dat de gemeente bijvoorbeeld een onbeheerd huis of een onbeheerde auto ontdekt. Als de gemeente dit ontdekt en er geen erfgenamen (bekend) zijn, dan moet er iets gebeuren om te voorkomen dat de woning of spullen onbeheerd blijven. In zo’n geval kan de overheid de erfenis afwikkelen. Dit wordt gedaan door het Rijksvastgoedbedrijf. Ook anderen, bijvoorbeeld een bewindvoerder, kunnen bij het Rijksvastgoedbedrijf een melding doen van een (vermoedelijk) onbeheerde nalatenschap. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als eerste taak om uit te zoeken of er erfgenamen zijn. Zijn er toch erfgenamen? Dan zijn die verantwoordelijk voor de afwikkeling. Zijn er geen erfgenamen of verwerpen zij de erfenis? Dan kijkt het Rijksvastgoedbedrijf of ze de nalatenschap kunnen afwikkelen. De schulden worden waar mogelijk betaald uit de bezittingen. Ook de kosten die het Rijksvastgoedbedrijf maakt, worden betaald uit de erfenis. Als er uiteindelijk een positief saldo overblijft, wordt dit gestort in de consignatiekas van het Ministerie van Financiën. Rechthebbenden kunnen hier nog twintig jaar aanspraak op maken. Als na twintig jaar niemand zich heeft gemeld, gaat het saldo naar de Staat.

Afwikkeling door een door de rechtbank benoemde vereffenaar

Schuldeisers kunnen in de problemen komen door een onbeheerde nalatenschap. Stel: u leent iemand €50.000 en diegene komt onverwachts te overlijden. In de meeste situaties wordt een erfenis dan afgewikkeld en neemt een executeur of erfgenaam contact met u op om de schulden uit de erfenis te betalen. Maar wat als niemand zich om de afwikkeling bekommert? In dit geval neemt niemand contact met u als schuldeiser op. U kunt dan wel zelf actie ondernemen.

Een schuldeiser (of andere belanghebbende) kan een verzoek doen bij de rechtbank om een onafhankelijke, professionele vereffenaar te benoemen. Als de rechtbank het verzoek voor een vereffenaar goedkeurt, dan wordt de vereffenaar verantwoordelijk voor het beheer en de afwikkeling van de erfenis. De vereffenaar zal dan onder andere een overzicht maken van alle schulden en bezittingen van de nalatenschap. De vereffenaar zal vervolgens zoveel mogelijk de schulden van de nalatenschap betalen uit de bezittingen van de overledene. Als er uiteindelijk een positief saldo overblijft, dan komt dit toe aan de erfgenamen. Als er geen (bekende) erfgenamen zijn, wordt dit gestort in de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.

Een professionele vereffenaar van NOVEX

Wanneer u een verzoek doet voor een vereffenaar, kunt u voor een goed verloop een professionele vereffenaar aandragen in uw verzoek. Bij NOVEX zijn professionele vereffenaars aangesloten met veel ervaring met de afwikkeling van (complexe) nalatenschappen. Bekijk hier de NOVEX vereffenaars.