Voorwaarden aan het lidmaatschap NOVEX

NOVEX kent een Ledenreglement, dat bestaat uit een lidmaatschapsreglement en een reglement permanente educatie. NOVEX kent bovendien de mogelijkheid voor de cliënten van haar leden om een klacht in te dienen bij de NOVEX-SCE Klachtencommissie. NOVEX-leden zijn gebonden aan het Klachtenreglement.

Voorwaarden uit het lidmaatschapsreglement

In het lidmaatschapsreglement staat beschreven aan welke eisen een NOVEX-lid moet voldoen.
Uitgangspunt is dat een NOVEX-lid zijn diensten naar eer en geweten verricht en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Een NOVEX-lid is open, oplettend en onafhankelijk. Het NOVEX-lid heeft in beginsel zo veel mogelijk een relatie met de toekomstige erflater en is goed geïnstrueerd. Een NOVEX-lid verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften van bevoegde toezichthouders en neemt de voorschriften, reglementen en besluiten van NOVEX in acht.

Een NOVEX-lid streeft ernaar om vooraf aan de betrokkenen mede te delen wat de kosten voor zijn werkzaamheden zijn, dan wel de wijze waarop die kosten worden berekend. Een NOVEX-lid brengt een uurtarief in rekening, dan wel een andere door erflater toegekende of met de erfgenamen
overeengekomen vergoeding, in plaats van het wettelijk loon. Een NOVEX-lid neemt geen aanbrengprovisie aan en verstrekt geen aanbrengprovisie.

Een NOVEX-lid:

  1. dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop hij zijn werkzaamheden verricht.
  2. onthoudt zich van werkzaamheden op gebieden waar hij onvoldoende deskundig is.
  3. dient zich permanent bij te scholen door het volgen van cursussen, het bijwonen van seminars en tenminste de voorschriften van NOVEX daaromtrent na te leven, zoals die zijn vastgesteld in dit ledenreglement onder Reglement permanente educatie van NOVEX.
  4. mag niet strafrechtelijk zijn veroordeeld of tuchtrechtelijk zijn geschorst of geschrapt, danwel uit het ambt zijn ontzet, danwel een vergelijkbare sanctie door een organisatie hebben opgelegd gekregen, tenzij het bestuur van NOVEX anders beslist.

Verplichting tot permanente educatie

Een NOVEX-lid wordt geacht zich permanent bij te scholen door het volgen van cursussen en dergelijke. Een NOVEX-lid moet in een aaneengesloten periode van twee jaar 10 PE-punten behalen. Voor een gecertificeerde NOVEX-lid geldt een studiepuntenverplichting van 12 PE-punten per twee jaar. Daarnaast dient een lid minimaal 1 NOVEX- bijeenkomst per jaar bij te wonen.

De cursussen kunnen worden gevolgd bij externe cursusaanbieders. NOVEX kent studiepunten toe aan leden die cursussen bij externe cursusaanbieders hebben gevolgd onder de volgende voorwaarden:
1. de docent is een academisch geschoolde docent, bij voorkeur een docent die is verbonden aan een universiteit.
2. het onderwerp van de cursus moet de praktijk van de executeur betreffen op juridisch, financieel of menselijk vlak
3. het cursusmateriaal dient aan NOVEX ter toetsing worden voorgelegd.

De onderwerpen kunnen juridisch onder andere het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenk- of erfbelasting betreffen. Deze opsomming is zeker niet uitputtend. Het gaat erom dat mensen bereid zijn tot verdieping. NOVEX biedt haar leden de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Ook persoonlijke vaardigheden vallen hieronder (denk bijvoorbeeld aan nalatenschapsmediation).

NOVEX kent een klachtenreglement

Een NOVEX-lid handelt klachten van cliënten op een waardige manier af. Een cliënt of lid die van oordeel is, door een handelen of nalaten van een lid, in zijn belangen te zijn geschaad, kan dit handelen of nalaten behoudens een gewone rechtsgang ter beoordeling voorleggen aan de
Klachtencommissie en in beroep bij de Commissie van Toezicht, ingesteld door de Stichting en de Vereniging. Klik hier om het klachtenreglement te lezen.

NOVEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de dienstverlening van de leden.