Verslag van de Algemene Vergadering 18 april 2023

Op 18 april 2023 vond de Algemene Vergadering van NOVEX plaats. Hieronder treft u een kort verslag aan van deze dag. Het concept verslag van de Algemene Vergadering kunt u hier lezen.

Dit keer georganiseerd op de Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. Er waren 113 leden aanwezig.
De vergadering startte met de uitreiking van de Vier(de) Ster! aan Petra Knoppers voor alle werkzaamheden die zij voor executele en vereffening in het algemeen en voor NOVEX in het bijzonder heeft verricht. De leden hebben het bestuur kwijting en decharge verleend voor het in het jaar 2022 gevoerde beleid en de begroting voor het jaar 2023 is goedgekeurd. Verder is goedgekeurd dat de contributie voor het jaar 2024 wordt geïndexeerd met 5,8% naar een bedrag van € 450.

Het bestuur nam afscheid van Denise Scheijde en Els Marie van Amersfoort. De heer De Jong zijn termijn van drie jaar liep af, hij is herbenoemd als voorzitter voor een termijn van 1 jaar. Laura van Kempen-Cremers, Bernadette Kortmann en Carina Stassen zijn toegetreden tot het bestuur.

De voorstellen om het Klachtenreglement aan te passen aan een werkwijze die in de praktijk beter blijkt te functioneren, zijn aangenomen. NOVEX heeft goede ervaringen met het inschakelen van een klachtenfunctionaris, waardoor meningsverschillen in de regel in onderling overleg kunnen worden opgelost.

De Algemene Vergadering heeft het bestuur akkoord gegeven om voort te gaan in de voorgestelde richting voor de aanpassing van de lidmaatschapsstructuur.
Er zijn een aantal redenen om tot dit voorstel te komen. Enerzijds signaleert het bestuur dat het aantal gecertificeerde zeer snel terugloopt en blijkt het instrument certificering om de kwaliteit van NOVEX-leden te waarborgen niet meer de doelstellingen van NOVEX te realiseren. Anderzijds staat NOVEX voor kwaliteit en wordt daarop ook aangesproken.

Het idee van de aanpassing is door het bestuur van NOVEX voorgelegd aan de raad van advies. De raad ondersteunt de grond van de aanpassing en het voorstel van de aanpassing door het bestuur. Om de kwaliteit van de leden van NOVEX te kunnen blijven borgen stelt het bestuur op hoofdlijnen de volgende aanpassing van de ledenstructuur voor:

  1. NOVEX handhaaft haar doel om de vakbekwaamheid van executeurs in brede zin (executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs) en een professionele taakuitoefening te bevorderen – zie hiervoor.
  2. De certificering van de leden in de huidige vorm verdwijnt, omdat het systeem van certificering niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht.
  3. In plaats daarvan komt er voor alle leden een drempel om lid te kunnen worden en te blijven van NOVEX.
  4. Het bestuur stelt voor om over te stappen naar een structuur met aspirant-leden. Iedereen die de Leergang Executele en Vereffening van NOVEX heeft gevolgd, kan in de nieuwe structuur aspirant-lid worden van NOVEX.
  5. Een aspirant-lid moet binnen drie jaar (gewoon) lid kunnen worden van NOVEX. Voor de beoordeling daartoe, zal een gesprek plaatsvinden met het aspirant-lid – zoals nu bijvoorbeeld het geval is bij de certificering – aan de hand waarvan zal worden beoordeeld of men over voldoende kennis en ervaring beschikt om lid te kunnen worden van NOVEX.
  6. Zo kan NOVEX de kwaliteit van al haar leden waarborgen. Het voeren van het NOVEX‑logo door een lid staat op dat moment ook voor zijn kwaliteit.
  7. NOVEX zal zo ook in de toekomst haar doel kunnen blijven nastreven. NOVEX kan er dan voor staan dat een lid over bewezen kwaliteiten beschikt en dat het logo van NOVEX meerwaarde heeft voor degenen die het logo mogen voeren.
  8. Het bestuur verwacht dat het gevolg van de aanpassing zal zijn dat de kwaliteit van een NOVEX-executeur (in brede zin) zal toenemen, omdat het gemiddelde kwaliteitsniveau van de leden van NOVEX zal stijgen.

Het concept verslag van de Algemene Vergadering is beschikbaar op het besloten gedeelte van de website van NOVEX. Log met uw gebruikersgegevens in op de website van NOVEX. Dit doet u door rechts bovenin de website te klikken op ‘login’. Klik rechts bovenin de oranje balk op ledenpagina. Vervolgens selecteert u in het linker menu de pagina Algemene Vergadering 18 april 2023, alwaar u de vergaderstukken inclusief het concept verslag aantreft.

Het middaggedeelte werd verzorgd door de heer Robert Jan Nieuwland en de heer Mathieu Schipper, beide lid van NOVEX. De heer Nieuwland sprak over de Natuurschoonwet, kunst in de erfbelasting en pacht. De heer Schipper sprak over diverse onderwerpen die de executeur in de praktijk kan tegenkomen zoals de aanvraag voor de benoeming van opvolgend executeur, ontslag en schorsing van de executeur, de aansprakelijkheid van de executeur, het afleggen van rekening en verantwoording en het eindigen van de taak van de executeur.
De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje en hapje zodat de leden elkaar op informele wijze konden spreken. Het was een aangename ledenbijeenkomst.