Laden Evenementen

16 maart 2020: De Algemene Vergadering en Ledenbijeenkomst die op 3 april 2020 staat gepland, is tot nader order wordt uitgesteld. NOVEX volgt hiermee het beleid dat de overheid voert. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over een mogelijke nieuwe datum, wordt u geïnformeerd.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze beslissing.
Wij hopen dat u gezond blijft.

 

Het bestuur van NOVEX nodigt u van harte uit voor de Ledenbijeenkomst voorjaar 2020 en Algemene Vergadering op vrijdag 3 april 2020. De bijeenkomst vindt plaats in Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM te Ede. Deelname is gratis.

Programma

10.00 uur – 10.30 uur Ontvangst
10.30 uur – 12.00 uur Algemene Vergadering
12.00 uur – 13.30 uur Lunchpauze met een verrassing
13.30 uur – 15.00 uur Lezing over de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening
15.00 uur – 15.30 uur Pauze
15.30 uur – 17.00 uur Lezing over de Europese Erfrechtverordening
17.00 uur – 18.00 uur afsluiting met borrel en netwerkgelegenheid

In de ochtend vindt het huishoudelijke gedeelte met de Algemene Vergadering van NOVEX plaats. De vergaderstukken voor de Algemene Vergadering worden u uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering toegezonden.

Inhoud lezingen

Na de lunchpauze volgt het inhoudelijke gedeelte, gewijd aan de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening en de Europese Erfrechtverordening.
De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening is vanaf 29 januari 2019 in Nederland van toepassing. Deze verordening gaat onder meer over de vraag hoe in een geval met grensoverschrijdende kernmerken moet worden bepaald welk huwelijksvermogensrecht van toepassing was op de erflater (en diens partner). Een executeur krijgt bij het bepalen van de omvang van de nalatenschap van een gehuwde erflater niet alleen met het erfrecht, maar ook met het huwelijksvermogensrecht te maken. In een internationale situatie – het echtpaar is bijvoorbeeld in het buitenland getrouwd, bezit een of meer buitenlandse nationaliteiten, heeft na de huwelijkssluiting een tijd in het buitenland gewoond of heeft vermogen in het buitenland – is niet altijd Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing. Hoe moeten we vaststellen wanneer dat wel en wanneer dat niet het geval is? En wat is de invloed die de echtgenoten daar tijdens leven zelf op kunnen hebben? Daarover gaat de lezing van de heer Knot.

De Europese erfrechtverordening geldt in Nederland voor alle ‘internationale’ nalatenschappen die vanaf 17 augustus 2015 zijn opengevallen. In deze verordening komen onder meer de bevoegdheid en het recht dat van toepassing is op de vererving en afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap aan de orde. Bij een internationale nalatenschap is het voor de executeur van belang dat de verordening aangeeft in welke gevallen in Nederland een Europese Verklaring van Erfrecht of eventueel een nationale verklaring van erfrecht of executele kan worden afgegeven en wat de werking is van deze verklaringen in Nederland en in het buitenland. Bij de afwikkeling van een nalatenschap met internationale aspecten krijgt de executeur ook te maken met vraag welk erfrecht van toepassing is. Heeft de erflater in zijn testament een rechtsgeldige rechtskeuze uitgebracht ten aanzien van het toepasselijke erfrecht? Als er sprake is van een testament dat dateert voor de inwerkingtreding van de verordening is er door de ruime overgangsbepalingen extra waakzaamheid geboden of er niet sprake is van een ‘verstopte’ maar geldige rechtskeuze. Als er geen rechtskeuze is uitgebracht geeft de verordening aan welk recht van toepassing is, spoiler: als buitenlands recht van toepassing blijkt te zijn zal de executeur dit moeten toepassen. Kortom als executeur optreden bij een internationale nalatenschap kan vrij ingewikkeld zijn. In de lezing van mevrouw Lhoëst wordt aan de hand van de verordening een stappenplan gegeven om een grensoverschrijdende nalatenschap zo praktisch mogelijk af te wikkelen.

Docenten

De heer mr. dr. Jan-Ger Knot is al vele jaren verbonden aan de sectie Internationaal Privaatrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast werkte hij als IPR-adviseur voor een advocaten- en notariskantoor in Groningen. Kort geleden maakte hij echter de overstap naar de rechterlijke macht. Hij is nu werkzaam als raadsheer (in opleiding) in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Parttime blijft hij zich echter met het IPR-onderwijs en -onderzoek in Groningen bezig houden. In 2008 promoveerde Knot in Groningen op zijn proefschrift over het toepasselijke recht op de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. Knot publiceert regelmatig op verschillende terreinen binnen het internationaal privaatrecht, waaronder het internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht, is lid van diverse redacties en commissies en verzorgt geregeld cursussen en lezingen voor de rechterlijke macht, de advocatuur en het notariaat.

Mevrouw mr. Brigitte Lhoëst is gespecialiseerd in internationaal familierecht en internationaal erfrecht. Naast haar advieswerkzaamheden geeft zij cursussen over internationaal huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Zij is gastdocente bij het Fiscaal Bureau Notariaat (FBN). Zij publiceert  regelmatig in vakliteratuur over internationaal familierecht en erfrecht en is vaste medewerker van de Estate Planner Digitaal en het Fiscaal tijdschrift Vermogen (FtV). Brigitte Lhoëst is lange tijd werkzaam geweest bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als senior wetenschappelijk medewerker van het Notarieel Juridisch Bureau. Zij is als universitair docent (internationaal) privaatrecht verbonden geweest aan de universiteiten van Maastricht, Leiden en van de Nederlandse Antillen. Als raadsheer-plaatsvervanger heeft zij rechtsprekende ervaring opgedaan.