Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Het bestuur van NOVEX nodigt u van harte uit voor de Ledenbijeenkomst najaar 2020 en Algemene Vergadering op dinsdag 22 september 2020. De bijeenkomst vindt plaats in Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM te Ede. Deelname is gratis.

Op 27 augustus is een persoonlijke uitnodiging verzonden aan de leden van NOVEX. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Neem dan contact op met het secretariaat@novex-executeur.nl.

Programma

10.30 uur – 11.00 uur Ontvangst
11.00 uur – 12.00 uur Algemene Vergadering
12.00 uur – 13.00 uur Lunchpauze met mogelijkheid foto te laten maken voor op de NOVEX-website
13.00 uur – 14.30 uur Lezing over de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening
14.30 uur – 15.00 uur Pauze
15.00 uur – 16.30 uur Lezing over de Europese Erfrechtverordening

In de ochtend vindt het huishoudelijke gedeelte met de Algemene Vergadering van NOVEX plaats. De vergaderstukken voor de Algemene Vergadering worden u uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering toegezonden.

Corona-maatregelen

De Reehorst is goed uitgerust om de bijeenkomst te laten plaatsvinden met inachtneming van de RIVM-richtlijnen voor het COVID-19 virus, zodat wij kunnen samenkomen op gepaste afstand. Zo worden looproutes aangegeven zodat de gepaste afstand houden mogelijk is.

De lunch wordt in een lunchbox aangeboden en lekkernijen zullen verpakt worden gepresenteerd. Reehorst voorziet in handontsmettingsmiddelen bij ingangen, ontvangstbalies en toiletten.

In verband met het voortdurende besmettingsgevaar met het COVID-19 virus heeft het bestuur besloten deze bijeenkomst niet zoals te doen gebruikelijk af te sluiten met een borrel.

Overigens gelden voor dit evenement gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. U wordt voor uw eigen gezondheid en die van de andere aanwezigen vriendelijk verzocht met onderstaande aandachtspunten rekening te houden.

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Zorg voor goede hygiënemaatregelen, zoals:
  • Was regelmatig de handen
  • Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
  • Schud geen handen
  • Reinig bij aankomst eerst uw handen bij een handgelstation
  • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts
  • Blijf thuis als u huisgenoten hebt met koorts.

Deze maatregelen en andere aandachtspunten kunt u ook nalezen op de website van de Reehorst: https://reehorst.nl/zalen/het-nieuwe-normaal

Inhoud lezingen

Na de lunchpauze volgt het inhoudelijke gedeelte, gewijd aan de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening en de Europese Erfrechtverordening.
De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening is vanaf 29 januari 2019 in Nederland van toepassing. Deze verordening gaat onder meer over de vraag hoe in een geval met grensoverschrijdende kernmerken moet worden bepaald welk huwelijksvermogensrecht van toepassing was op de erflater (en diens partner). Een executeur krijgt bij het bepalen van de omvang van de nalatenschap van een gehuwde erflater niet alleen met het erfrecht, maar ook met het huwelijksvermogensrecht te maken. In een internationale situatie – het echtpaar is bijvoorbeeld in het buitenland getrouwd, bezit een of meer buitenlandse nationaliteiten, heeft na de huwelijkssluiting een tijd in het buitenland gewoond of heeft vermogen in het buitenland – is niet altijd Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing. Hoe moeten we vaststellen wanneer dat wel en wanneer dat niet het geval is? En wat is de invloed die de echtgenoten daar tijdens leven zelf op kunnen hebben? Daarover gaat de lezing van de heer Maasland.

De Europese erfrechtverordening geldt in Nederland voor alle ‘internationale’ nalatenschappen die vanaf 17 augustus 2015 zijn opengevallen. In deze verordening komen onder meer de bevoegdheid en het recht dat van toepassing is op de vererving en afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap aan de orde. Bij een internationale nalatenschap is het voor de executeur van belang dat de verordening aangeeft in welke gevallen in Nederland een Europese Verklaring van Erfrecht of eventueel een nationale verklaring van erfrecht of executele kan worden afgegeven en wat de werking is van deze verklaringen in Nederland en in het buitenland. Bij de afwikkeling van een nalatenschap met internationale aspecten krijgt de executeur ook te maken met vraag welk erfrecht van toepassing is. Heeft de erflater in zijn testament een rechtsgeldige rechtskeuze uitgebracht ten aanzien van het toepasselijke erfrecht? Als er sprake is van een testament dat dateert voor de inwerkingtreding van de verordening is er door de ruime overgangsbepalingen extra waakzaamheid geboden of er niet sprake is van een ‘verstopte’ maar geldige rechtskeuze. Als er geen rechtskeuze is uitgebracht geeft de verordening aan welk recht van toepassing is, spoiler: als buitenlands recht van toepassing blijkt te zijn zal de executeur dit moeten toepassen. Kortom als executeur optreden bij een internationale nalatenschap kan vrij ingewikkeld zijn. In de lezing van mevrouw Lhoëst wordt aan de hand van de verordening een stappenplan gegeven om een grensoverschrijdende nalatenschap zo praktisch mogelijk af te wikkelen.

Docenten

De heer mr. Dirk-Jan Maasland is als senior kandidaat-notaris werkzaam bij Loyens Loeff in de praktijkgroep Family Owned Business and Private Wealth. Per 1 juli 2020 zal hij worden benoemd tot notaris (als opvolger van dhr. R. Meppelink). Zijn praktijk bestaat uit de advisering van vermogende particulieren en families over estate- en successieplanning, met als belangrijke aandachtspunten family governance en de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen. Ook begeleidt hij de afwikkeling van complexe, veelal grensoverschrijdende nalatenschappen.
Hij is lid van de redactie van Tijdschrift Erfrecht, vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en de auteur van diverse publicaties over erfrechtelijke kwesties, de structurering van vermogen en family governance. Ook geeft hij regelmatig lezingen over deze onderwerpen.

Mevrouw mr. Brigitte Lhoëst is gespecialiseerd in internationaal familierecht en internationaal erfrecht. Naast haar advieswerkzaamheden geeft zij cursussen over internationaal huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Zij is gastdocente bij het Fiscaal Bureau Notariaat (FBN). Zij publiceert  regelmatig in vakliteratuur over internationaal familierecht en erfrecht en is vaste medewerker van de Estate Planner Digitaal en het Fiscaal tijdschrift Vermogen (FtV). Brigitte Lhoëst is lange tijd werkzaam geweest bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als senior wetenschappelijk medewerker van het Notarieel Juridisch Bureau. Zij is als universitair docent (internationaal) privaatrecht verbonden geweest aan de universiteiten van Maastricht, Leiden en van de Nederlandse Antillen. Als raadsheer-plaatsvervanger heeft zij rechtsprekende ervaring opgedaan.