Concept verslag Algemene vergadering NOVEX dinsdag 20 april 2021 via Gotomeetings

Aanwezigen volgens presentielijst: 126, zie bijlage.

 1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter de heer de Jong opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het is de veertiende algemene vergadering van NOVEX en alweer de derde die door de pandemie online wordt georganiseerd. De heer De Jong vraagt een minuut stilte voor de getroffenen van de pandemie.

Er zijn meer dan 150 aanmeldingen voor deze Algemene Vergadering, waaruit blijkt dat het NOVEX-gevoel onder de leden nog altijd leeft. Dat blijkt ook uit het feit dat de cursussen die NOVEX organiseert goed worden bezocht, ondanks dat deze via live stream worden uitgezonden.

Op persoonlijk vlak van de vereniging meldt de voorzitter dat het bestuurslid mevrouw Knoppers in de afgelopen maand voor de tweede keer moeder is geworden, haar dochter heet Floor. Moeder en dochter maken het goed. De boodschap is dat het leven doorgaat, ondanks alle uitdagingen die het ons biedt. In deze tijd blijkt maar weer het kenmerk van een levend wezen: de wil om te overleven.

 1. Mededelingen/ingekomen stukken

Er zijn geen vragen van leden ontvangen over de vergaderstukken. Er zijn geen bijzondere mededelingen/ingekomen stukken.

 1. Goedkeuring en vaststelling concept verslag Algemene Vergadering 22 september 2020 (bijlage 1)

De voorzitter biedt de gelegenheid aan de leden om opmerkingen te plaatsen of vragen te stellen over het concept verslag. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

 1. Goedkeuring en vaststelling concept verslag Algemene Vergadering 12 april 2019 (bijlage 2)

De voorzitter biedt de gelegenheid aan de leden om opmerkingen te plaatsen of vragen te stellen over het concept verslag. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

 1. Jaarverslag 2020 (opgenomen in bijlage 3)

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Scheijde.

Mevrouw Scheijde opent met de opmerking dat 2020 een bewogen jaar is geweest. De Corona pandemie heeft invloed op zowel het privé leven als zakelijk. Ook het verenigingsleven van NOVEX is hierdoor geraakt. Begin april 2020 zou de algemene vergadering plaatsvinden, maar door de lockdown konden de leden niet fysiek bijeenkomen. Er is toen gekozen voor een beperkte algemene vergadering met als agendapunt de bestuurswisseling. Mevrouw Van den Brink-Baggerman heeft de voorzittershamer aan de heer De Jong overgedragen en zij is samen met de heer Van het Hof afgetreden. Naast de heer De Jong zijn mevrouw Van Amersfoort en mevrouw Scheijde toegetreden tot het bestuur, evenals mevrouw Laureij die ook zitting heeft in het bestuur van SCE. Het bestuur heeft in 2020 veel online vergaderd, ook samen met bestuur van SCE.

De andere agendapunten zijn uitgesteld naar een Algemene Vergadering in september 2020, in de verwachting dat men dan wel een fysieke bijeenkomst zou kunnen organiseren. Een dag van tevoren is besloten om de algemene vergadering toch online te beleggen, omdat de besmettingscijfers van COVID-19 hard opliepen en het bestuur het onverantwoord vond om samen te komen. Mevrouw Scheijde geeft complimenten aan mevrouw Cino en mevrouw Van der Gant van SBB dat zij dat op zo’n korte termijn een online vergadering hebben geregeld.

Het aantal leden is in 2021 gelijk gebleven aan het aantal leden in 2020. Het is een bijzonder jaar om lid te worden, de meerwaarde van het NOVEX-lidmaatschap zit ook in de ontmoeting en de mogelijkheid te bouwen aan een netwerk van gelijkgestemden. Mevrouw Scheijde spreekt de hoop uit dat de leden elkaar in het najaar kunnen ontmoeten bij een NOVEX-bijeenkomst die zal worden georganiseerd.

NOVEX kent 78 gecertificeerde leden. Er is een groeiende behoefte aan gecertificeerde executeurs/vereffenaars merkbaar in de maatschappij. Mevrouw Knoppers en mevrouw Laureij zetten zich hier voor in en onderhouden contact met de Rechtbank.

In 2020 heeft NOVEX drie nieuwe brochures uitgebracht. In april hebben de leden van elke brochure 25 exemplaren ontvangen per post. Nabestellen van de brochures is mogelijk.

De NOVEX intervisie heeft in 2020 veelal online plaatsgevonden. Er zijn in 2020 2 nieuwe intervisiegroepen opgericht, NOVEX telt nu 13 regiogroepen. 140 leden doen aan intervisie. Per regiogroep een coördinator. Jaarlijks komen de coördinatoren bijeen om ervaringen met elkaar te delen. Om deelname aan intervisiegroepen te stimuleren geeft NOVEX de regiogroepen onder voorwaarden een financiële bijdrage. Mevrouw Scheijde roept de leden op om vooral mee te doen aan intervisie en voor nu de bijeenkomsten online te laten plaatsvinden, totdat fysiek samenkomen weer mogelijk is.

In 2020 heeft NOVEX een klachtenfunctionaris ingesteld. Oud notaris Veldhuizen is bereid gevonden deze functie te bekleden. Als iemand een formele klacht wil indienen, onderzoekt de klachtenfunctionaris eerst of bemiddeling tussen partijen mogelijk is.

De NOVEX-cursussen hebben deels fysiek plaatsgevonden, maar voornamelijk zijn deze online georganiseerd. Dit heeft veel gevraagd van de organisatie om alles te regelen, vaak op korte termijn. De NOVEX leergang Executele en Vereffening is in het najaar 2020 hybride georganiseerd: 50% van de deelnemers namen thuis deel aan de leergang, 50% was aanwezig in de zaal. Het Actualiteitencongres online is in het najaar goed bezocht.

Vanwege de ontwikkelingen omtrent COVID-19 hebben de besturen van NOVEX-SCE de studieverplichting vanwege de permanente educatie voor de periode 2020-2021 aangepast.

Het NOVEX bestuur heeft de leden een kerstattentie toegezonden: de NOVEX dopper. Deze had het bestuur graag persoonlijk overhandigd tijdens een bijeenkomst, maar daarvoor was geen mogelijkheid.

De voorzitter krijgt weer het woord. Hij dankt mevrouw Scheijde voor haar verslag.

De voorzitter blikt vooruit op het cursusprogramma 2021: het NOVEX bestuur probeert te anticiperen op de corona ontwikkelingen.

Het bestuur werkt eraan om in september een zomerborrel te organiseren voor de leden, hopelijk een fysieke bijeenkomst om elkaar te ontmoeten. Als dat niet mogelijk is, zal er een online alternatief worden geboden.

Het bestuur denkt na over de verbreding van het cursusaanbod. Zo zal een verdiepingscursus executele en levensexecutele worden georganiseerd. Ook wordt nagedacht over korte webinars met praktische zaken. De voorzitter roept de leden op om wensen en ideeën aan te brengen. Het is de intentie van het bestuur om het aanbod te verbreden waarbij we ook buiten corona-tijd gebruik zal worden gemaakt van online aanbod. Zo heeft het nadeel ook zijn voordeel.

Het bestuur heeft nagedacht aan om initiatieven van leden financieel te ondersteunen. Een voorbeeld dat in de praktijk al werkt is de financiële bijdrage aan intervisie. De voorzitter geeft aan dat leden hun initiatief kunnen aanmelden, zodat het bestuur het in beraad kan nemen. De heer De Die zal hierop nog nader ingaan. Een concreet initiatief is er al: er wordt in het najaar een bijeenkomst georganiseerd voor gecertificeerde leden Meet the Masters met als doel voor de leden om op hoog niveau overleg te kunnen voeren. Dit is typisch een bijeenkomst waarvan het bestuur zegt dat dit valt binnen de normen voor de bijdrage.

Er is een begin gemaakt met het organiseren van een ledenenquête. Wat speelt onder de NOVEX-leden, wat verwachten de leden van NOVEX, waar kan NOVEX verbeteren?

Het bestuur wil de enquête in de loop van dit jaar onder de leden verspreiden om het aanbod aan de leden te verbeteren.

De voorzitter rondt af met de opmerking dat hij uitziet naar de ontmoeting op de zomerborrel.

 1. Stand van zaken SCE

De voorzitter geeft het woord aan de heer Bukkems, voorzitter van SCE.

Bestuurssamenstelling

Het SCE-bestuur bestond in het jaar 2020 uit 4 personen, te weten: mevrouw Laureij (secretaris); mevrouw Boonstra (penningmeester); de heer Van het Hof (bestuurslid) en de heer Bukkems (voorzitter).

Mevrouw Laureij is tevens bestuurslid van NOVEX.

Mevrouw Boonstra en mevrouw Laureij hebben zitting in de klachtencommissie van NOVEX/SCE.

In juli neemt het SCE-bestuur afscheid van de heer Van het Hof als bestuurslid.

De heer Bukkems dankt de heer Van het Hof namens het SCE-bestuur hartelijk voor zijn jarenlange tomeloze inzet als bestuurslid van SCE. Binnenkort zal zijn opvolger bekend gemaakt worden.

Om de verschillende taken goed te kunnen verdelen zijn binnen het bestuur portefeuillehouders aangesteld voor de verschillende deelgebieden. De heer Bukkems verwijst hiervoor naar het jaarverslag van NOVEX.

Certificering en certificeringsvereisten

Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2020 heeft het SCE-bestuur met de certificeringscommissie afspraken gemaakt om het bestaand beleid met betrekking tot de certificering bij te stellen en aan te passen. De afspraak was om de voortgang en ontwikkelingen elk jaar voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst met de certificeringscommissie af te stemmen. Helaas heeft deze bijeenkomst geen doorgang kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat het bestuur op dit punt heeft stilgezeten. Achter de schermen is en wordt hard gewerkt aan het schriftelijk vastleggen van – en de kenbaarheid van – de certificeringsvereisten en het proces van certificering. De resultaten zullen binnenkort worden besproken met de certificeringscommissie in een onlinevergadering.

Inventarisatie en actualisering bestaande protocollen en richtlijnen

Tegelijkertijd is het bestuur bezig om alle bestaande protocollen van de executeur, de vereffenaar en de levensexecuteur te actualiseren.

Omdat het SCE-bestuur hierbij alle hulp kan gebruiken, is besloten om werkgroepen in het leven te roepen van gecertificeerde leden om het bestuur hierin bij te staan.

Als start is vorige maand een oproep gedaan onder de gecertificeerde NOVEX-leden met de vraag of zij hun medewerking willen verlenen aan het actualiseren van het Protocol Executeur.

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat de belangstelling van de gecertificeerde NOVEX-leden voor deze werkgroep groot is en inmiddels deze werkgroep is geformeerd. Dit toont de betrokkenheid en het enthousiasme van de leden. Als bestuur worden wij hier heel blij van.

Op korte termijn zullen wij wederom een oproep doen om vrijwilligers op te roepen, die willen meewerken aan de actualisatie van het Protocol vereffenaar. Zo houden we alle protocollen tegen het licht.

Samenwerking NOVEX

Alles gebeurt in goed overleg met NOVEX en haar bestuur. NOVEX en SCE werken op een positieve wijze samen. De lijnen zijn kort en de besturen van NOVEX en SCE weten elkaar gemakkelijk te vinden. In de gezamenlijke bestuursvergaderingen worden alle ontwikkelingen besproken en op elkaar afgestemd.

Aantal gecertificeerde leden

Het aantal gecertificeerde leden blijft de laatste jaren ongeveer op hetzelfde niveau.

Op 1 januari 2020 waren er 79 gecertificeerde leden en op 1 januari 2021 78. Leden die zich voor certificering willen aanmelden, kunnen dit via de mail doen.

De verwachting is nog steeds dat het aantal gecertificeerde NOVEX leden zal toenemen vanwege het certificeren van de vereffenaar en het besluit om in de toekomst ook levensexecuteurs te gaan certificeren.

De voorzitter van NOVEX heeft het al aangegeven. In het najaar wordt de bijeenkomst Meet the Masters georganiseerd voor gecertificeerde leden. Binnenkort worden gecertificeerde leden hierover geïnformeerd.

Tot slot

We zijn helaas nog niet klaar met Corona, zoals in de media steeds wordt geroepen. Ondanks Corona wil het SCE-bestuur onverminderd doorgaan met het werken aan onze gezamenlijke missie om de vakbekwaamheid en de professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen en naar een hoger en professioneler niveau te tillen.

Als de eerste versoepelingen worden aangekondigd, is de hoop dat we in september weer het glas met elkaar kunnen heffen. De heer Bukkems verheugt zich er nu al op.

 1. Financiën: Goedkeuring concept jaarstukken 2020 (opgenomen in bijlage 3); Verzoek tot kwijting en decharge van het bestuur

De voorzitter geeft het woord aan de heer De Die.

Bij de algemene vergadering van 22 september 2020 spraken we de hoop uit om de eerstvolgende algemene vergadering weer een fysieke bijeenkomst te laten zijn.

Dit is helaas niet het geval, reden waarom mogelijk het stellen van vragen over de jaarrekening ook deze keer wat wordt bemoeilijkt.

Toelichting op de jaarrekening 2020

Bij de laatste algemene vergadering heb ik u het “worse case scenario” gepresenteerd wat de consequenties voor NOVEX zijn als de inkomstenbron uit cursussen volledig zou wegvallen, namelijk dat er een intering op de reserves zal plaatsvinden van € 40.000 tot € 45.000 op jaarbasis.

Zoals uit de jaarrekening 2020 blijkt is van het door mij geschetste “worse case scenario” gelukkig geen sprake geweest.

Waar mogelijk is besloten bij te sturen op de kosten. In het jaarverslag onder de kop Financiën staat een toelichting op de gemaakte keuzes. De cursus omzet met € 9.000 lager dan begroot. Er is een besparing geweest op locatiekosten.

De kosten voor het organiseren van de cursussen uitgegeven aan SBB en de verenigingsmanager CINO BV zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dat is direct gevolg van de extra werkzaamheden die nodig waren om de cursussen te laten doorgaan. Daar staat tegenover dat de kosten uitgegeven aan de verenigingsmanager voor de verenigingswerkzaamheden lager zijn dan begroot. Per saldo zijn deze kosten binnen de begroting gebleven, ondanks de extra werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

De bijdrage die NOVEX aan de regiogroepen geeft voor deelname van leden aan intervisie zijn lager dan begroot. Dit is een direct gevolg van de pandemie.

De penningmeester roept de leden op om aan intervisie deel te nemen. Door het opschroeven van de intensiteit van het aantal leden dat deelneemt aan intervisie wordt de doelstelling omtrent intervisie die is neergelegd in het beleidsplan 2017-2020 bereikt.

Vacatievergoeding: het bestuur heeft in 2020 vaker vergaderd en er zijn in 2020 meer bestuursleden toegetreden. Als onverkort aan de gebruikelijke vacatievergoeding zou zijn vastgehouden, zou dit een overschrijding van het begrote bedrag hebben betekend. De bestuursleden zijn om die reden akkoord gegaan met een beperking van de vacatievergoeding.

Per saldo laat NOVEX in 2020 een positief resultaat zien. Dit resultaat kan als buffer dienen voor kosten die mogelijk nog worden gemaakt in dit kalenderjaar.

De penningmeester vraagt of de leden vragen hebben.

Toelichting op begroting 2021

De begroting 2021 is in de algemene vergadering van september 2020 goedgekeurd.

In de begroting wordt rekening gehouden met een voorzichtige groei van het aantal leden. Inmiddels hebben zich al 20 nieuwe leden aangemeld.

Zodra mogelijk zal NOVEX weer fysieke bijeenkomsten voor de leden laten plaatsvinden.

Online bijeenkomsten lijken mogelijk voordeliger te kunnen worden georganiseerd, maar er zijn veel kosten gemoeid met het inhuren van technische faciliteiten om een cursus goed te laten verlopen. Per saldo is de organisatie van een online bijeenkomst niet voordeliger.

De kosten voor docenten zijn gestegen. In 2020 heeft het bestuur besloten het honorarium aan te passen naar marktconform niveau.

Voor het jaar 2021 is vacatievergoeding verhoogd, dit is een direct gevolg van de stijging van het aantal bestuursleden.

Klachtencommissie: ook voor het jaar 2021 is een bedrag van € 7.000 begroot.

Conclusie: voor het jaar 2021 is een klein positief resultaat begroot. NOVEX moet wel rekening houden met mogelijke negatieve consequenties van COVID-19.

De vraag wordt gesteld of er sprake zou kunnen zijn van A en B leden. De voorzitter licht toe dat het onderscheid tussen gecertificeerde leden en leden die niet gecertificeerd zijn zit in het niveau van beginner tot expert. Het doel van NOVEX is om dit onderscheid te verkleinen en de leden te stimuleren zich te laten certificeren. Het onderwijsaanbod zal hierop worden ingericht.

STEMRONDE 1

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten voor de eerste stemronde waarin de leden kunnen stemmen over de agendapunten 3 tot en met 5 en agendapunt 7 en wijst de leden erop dat zij ingelogd moeten blijven.

Na 5 minuten wordt de vergadering hervat.

Stemuitslag van de eerste stemronde:

Agendapunt 3. Goedkeuring en vaststelling concept verslag Algemene Vergadering 22 september 2020

99 antwoorden

Akkoord: 95 stemmen

Niet akkoord: 0 stemmen

Ik onthoud mij van stemming: 4 stemmen

Agendapunt 4. Goedkeuring en vaststelling concept verslag Algemene Vergadering 12 april 2019

99 antwoorden

Akkoord: 95 stemmen

Niet akkoord: 0 stemmen

Ik onthoud mij van stemming: 4 stemmen

Agendapunt 5. Jaarverslag 2020

98 antwoorden, 1 overgeslagen

Akkoord: 94 stemmen

Niet akkoord: 0 stemmen

Ik onthoud mij van stemming: 4 stemmen

Agendapunt 7. Goedkeuring van concept jaarstukken 2020

98 antwoorden, 1 overgeslagen

Akkoord, ik verleen het bestuur kwijting en decharge: 93 stemmen

Niet akkoord: 0 stemmen

Ik onthoud mij van stemming: 5 stemmen

 1. Voortgang beleidsplan (opgenomen in bijlage 3)

De voorzitter neemt het woord en maakt van de gelegenheid gebruik om de voorgaande sprekers nog voor te stellen voor de nieuwe leden.

De voorzitter licht de voortgang van het beleidsplan toe. De beleidsuitgangspunten die zijn geformuleerd, betreffen:

 1. Kwaliteit
 2. Belangenbehartiging
 3. Verbreding werkgebied

Per beleidsuitgangspunt vermeldt het beleidsplan een portefeuillehouder. Deze rollen zijn nog niet ingevuld. Het bestuur heeft zich beraden over deze invulling en meent dat het mogelijk is dat ook een NOVEX-lid dat niet tevens bestuurslid is, de rol van portefeuillehouder op zich kan nemen. Het is ook een zware belasting voor de bestuursleden om naast de zaken die al opkomen in het bestuur, ook hieraan invulling te geven. De voorzitter roept de leden op zich te melden die interesse hebben om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de vereniging.

De doelstelling van NOVEX is de kwaliteit van de executeur te bevorderen. NOVEX onderhoudt met diverse organisaties contact, zo dragen we ons vak uit namens onze leden.

SCE en NOVEX zijn als een geheel te beschouwen. NOVEX is de vereniging die aan de stichting opdracht heeft gegeven voor de kwaliteitsborging. Vandaar dat veel overleg is. De relatie tussen de twee besturen is goed, de voorzitter dankt de heer Bukkems dat hij dat ook zo ervaart.

Beleidsuitgangspunt 1: Kwaliteit

Met dit beleidsuitgangspunt worden de belangen van alle leden gediend.

Er is voor alle leden plek. Het is de bedoeling om elkaar beter te maken. In de nieuwjaarsbijeenkomst haakte de heer Bernard Schols hier feilloos op aan. Hij deed een voorstel om de kwaliteit van de leden mede vorm te geven door een buddy-systeem op te zetten. Een beginnende executeur kan optrekken met een meer ervaren NOVEX-lid en zich zo laten coachen.

Voortgang: de invulling van de concrete punten is sterk beïnvloed door de pandemie.

Tijdsplanning van dit beleidsuitgangspunt is realisatie in 2022. Het bestuur ligt nog op koers. Nu komt het op de uitvoering aan. De voorzitter hoopt de leden hierover volgend jaar te kunnen informeren.

De vraag wordt gesteld of wordt overwogen om in de toekomst door te gaan met het aanbod van hybride cursusvormen, om deelnemers die veel reistijd nodig hebben, te faciliteren. De voorzitter geeft aan dat NOVEX overweegt een serie webinars te maken over praktische onderwerpen. Het punt heeft de aandacht van het bestuur. Voor de vereniging zit een meerwaarde dat leden elkaar in levenden lijve kunnen ontmoeten.

Beleidsuitgangspunt 2: Belangenbehartiging

NOVEX-leden zijn allemaal executeurs, uitvoerders. Het belang van de executeur en vereffenaar wordt door NOVEX onder de aandacht gebracht, onder andere door met de Rechtspraak in gesprek te zijn.

Het bestuur heeft een kandidaat portefeuillehouder Belangenbehartiging op het oog en is in gesprek met deze. In een separate mailing wordt nog aandacht hieraan geschonken.

Voortgang: het bestuur ligt op schema en verwacht in de tweede helft van dit jaar een commissie te installeren.

Beleidsuitgangspunt 3: Verbreding werkgebied

Een commissie is namens NOVEX-SCE bezig met de certificering van de levensexecuteur. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. De planning om dit in het jaar 2021 te realiseren is te optimistisch gebleken. Hopelijk kan het bestuur bij de algemene vergadering in 2022 melden dat er voortgang is.

Er bestaat een wens om testamentaire bewindvoerders een plek te geven binnen NOVEX.

 1. Bestuurssamenstelling
  Aftredende bestuursleden per 20 april 2021

Ingevolge het rooster van aftreden treedt mevrouw mr. Knoppers af. Zij is niet herbenoembaar. Het bestuur heeft mevrouw Scheijde gevraagd de functie van secretaris op zich te nemen, welke functie zij heeft aanvaard.

Ingevolge de statutaire termijn treden de heer P.R. de Die en de heer mr. M.C. Stout af. Zij stellen zich opnieuw beschikbaar. De vergadering wordt gevraagd om de heren De Die en Stout te herbenoemen.

De voorzitter bedankt mevrouw Knoppers voor haar zes jaren inzet en energie voor de vereniging. Hij houdt zijn feestrede in de zak om bij de zomerborrel haar uitvoerig te kunnen bedanken.

STEMRONDE 2

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten voor de eerste stemronde waarin de leden kunnen stemmen over agendapunt 9 en wijst de leden erop dat zij ingelogd moeten blijven. Na 5 minuten wordt de vergadering hervat.

Stemuitslag van de tweede stemronde:

Agendapunt 9. Bestuurssamenstelling per 20 april 2021

Herbenoeming dhr. De Die

105 antwoorden

Akkoord: 103 stemmen

Niet akkoord: 0 stemmen

Ik onthoud mij van stemming: 2 stemmen

Herbenoeming dhr. Stout

105 antwoorden

Akkoord: 101 stemmen

Niet akkoord: 0 stemmen

Ik onthoud mij van stemming: 4 stemmen

De heren De Die en Stout bedanken de leden voor het gestelde vertrouwen.

 1. Raad van Advies

De voorzitter neemt het woord. In het afgelopen jaar is geen overleg geweest tussen het bestuur en Raad van Advies wegens de pandemie. Voor de heer Van het Hof is van belang dat als hij is afgetreden als SCE-bestuurslid, de Raad van Advies heeft aangegeven hem graag in hun midden te verwelkomen. Dan is de Raad van Advies ook weer compleet. De voorzitter spreekt de wens uit dat het NOVEX bestuur snel weer fysiek kan vergaderen met de Raad van Advies.

 1. Rondvraag en sluiting

De voorzitter nodigt uit vragen te stellen voor de rondvraag.

De heer Cankrien heeft een vraag over het beleidsplan. Hij is werkzaam voor een goeddoelinstelling. Hij merkt dat er veel amateur executeurs zijn. Wanneer hij vraagt om een boedelbeschrijving of een rekening en verantwoording, dan reageert de niet professionele executeur wantrouwend. De heer Cankrien vraagt of het mogelijk is dat NOVEX modellen ter beschikking stellen ter ondersteuning van de niet professionele executeur.

De voorzitter antwoordt dat NOVEX niet als doelstelling heeft om op deze wijze kennis en kunde te delen. Het ontwikkelen en onderhouden van modellen kost veel tijd en brengt bovendien een aansprakelijkheid met zich.

Wel zouden op de website van NOVEX begrippen kunnen worden uitgelegd en eventueel een verwijzing kunnen worden opgenomen naar de boedelbeschrijving die op rechtspraak.nl wordt gegeven. Het bestuur zal deze vraag meenemen.

Opgemerkt wordt dat het notariaat algemeen weinig op de hoogte lijkt te zijn van NOVEX-executeurs. De voorzitter merkt op dat NOVEX een behoorlijk aantal leden heeft die zelf werkzaam zijn in het notariaat, deze verwijzen wel naar NOVEX-leden.

Het benoemen van executeurs is een aangelegenheid van de testateur. De marketing van NOVEX is indirect ook gericht op de particulier die een testament maakt en een executeur benoemt. Dit punt zal worden meegenomen naar de bestuursvergadering.

Mevrouw de Vries-Blom verhaalt over haar ervaring bij Rechtbank Gelderland in een rechtszaak waarin de rechter een notaris tot executeur wilde benoemen en geen van de aanwezigen een geschikte kandidaat kon opnoemen in de omgeving van Zutphen. Zij vraagt of NOVEX aandacht kan besteden aan de bekendheid van NOVEX-leden onder de rechters.

In de chatfunctie wordt nog de vraag gesteld of er een verslag is van de werkzaamheden van de commissies. In het jaarverslag is kort verslag uitgebracht van de activiteiten van de commissies.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor de deelname.

Hij wenst iedereen een fijne dag en graag tot ziens op de zomerborrel.

Aanwezigen volgens presentieregistratie:

Mevrouw mr. E.M.A. van Amersfoort
Mevrouw B. Anema
Mevrouw J.C.M. Appels
Mevrouw drs. A.E.M. Arntz, MFP, FFP
Mevrouw mr. S.W. Autar-Matawlie
Mevrouw J.G.T. Bartels
Mevrouw J.M.J.W. van Beek
De heer R. Beek, MB, RB
Mevrouw mr. D. Behrens
De heer T.P.M. Beijersbergen, REP
De heer M. Berende
Mevrouw mr. A.A.M. Blankendaal
De heer mr. K.G.J. Boddaert
Mevrouw mr. B.A.H.M. Boelens
Mevrouw mr. I.M. Boonstra
De heer mr. A. Bosscher
Mevrouw mr. A.M. Bouwman
De heer J.W.L. Brauer
Mevrouw I. Brik, FFP, CFP
Mevrouw mr. E. van den Brink-Baggerman
De heer mr. J. Bruggemann
De heer mr. H. Bukkems
De heer mr. A.C.H. Cankrien
Mevrouw H.A.A.M.C.J. van Casteren-Schepers
Mevrouw mr. A.R.R.M. van den Clooster
De heer W.H. Degen
Mevrouw drs. I.A. van Delden-Komdeur
Mevrouw mr. M.H.F. Delprat
De heer P.R. de Die
De heer J.J.F. Diederen
Mevrouw mr. M. van Dijk
De heer S.E.M. van Dinther
De heer drs. R.H.C.A. Dioncre, cfp
De heer C. Donders
De heer R. van der Donk
Mevrouw mr. M.J. Donkervoet
De heer mr. D.W. Doude van Troostwijk
Mevrouw mr. J.I. Driessen-Kleijn
De heer M. Dubbeldam
Mevrouw D. Dutilh-Dumas, FFP, CPC
Mevrouw mr. C.E.M. Eijs
Mevrouw N.J. Evertze-Zonneveld
De heer M. van Gelder
Mevrouw W.M. Gerressen, RB
Mevrouw S.T.M. Gies Broesterhuizen
Mevrouw E. Greeve
Mevrouw mr. H.R. Harmsma
Mevrouw S. Havelaar – van Velthoven
Mevrouw drs. C.H.M. van der Heijden
Mevrouw M.C. Hermans
De heer mr. M.F.G. Hoedeman
De heer drs. ing. J. van het Hof, MFP
Mevrouw mr. K. Ignaczewski
Mevrouw mr. D.E.M. van Iperen-Roepers
Mevrouw A.J.M. Jansen
De heer J. Janssen
Mevrouw M.A.E. Janssen
De heer mr. E.A. de Jong
Mevrouw drs. C.J.A. de Jong
Mevrouw mr. S.J. Kerbusch
Mevrouw J. Kion
De heer drs. J.P.M. de Kleijne
Mevrouw mr. C.M. Klein
Mevrouw mr. L. de Kleuver
De heer mr. D. van Kollem, MFP
Mevrouw mr. D.M. Koopmans-de Boer
De heer mr. R.D. Kreder
Mevrouw mr. P.M. Kroes
Mevrouw M. Krop
Mevrouw M. Kuijt
Mevrouw D. Lamberts
De heer P.W.T. Landman
Mevrouw mr. D.I. Laureij
De heer mr. M.J.J.R. Lentze
Mevrouw mr. C.C. Leskens-Beugelink
De heer mr. S. Lettinga
Mevrouw J. van de Logt
Mevrouw mr. M.F.H. Loudon
De heer mr. P. van der Luit
Mevrouw L.F.W.M. van Luttikhuizen
Mevrouw mr. L.F.E. Middelkoop-Verdooren
Mevrouw M. Milenkovic, REP
Mevrouw J. van Muijden
Mevrouw mr. M.M. Muller
Mevrouw ir. J.P. van Nieuwkerk, RBc
De heer G.H. Offringa
De heer ing. W.G.T. van Onna
Mevrouw mr. A.M.C.P. Oomen
Mevrouw N.J. Ouwehand
De heer W.I.D. Post, RB
De heer B. Postema
De heer mr. drs. B. de Regt
De heer jhr mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
Mevrouw F.H. Roels, LLB
De heer H. Ruijgrok
Mevrouw C.E.M. Rutte
Mevrouw L. Salden
Mevrouw mr. D. Scheijde
De heer mr. M.J.P. Schipper
Mevrouw drs. L.V. Schrader
De heer L. Schrier
De heer M.W. Schüller
Mevrouw I. Sinnige
Mevrouw mr. H.G.N. Slegt-Moens
De heer mr. G.J. Sprey
De heer mr. B.M.A. van Sprundel
Mevrouw C.H. Stassen, REP
Mevrouw mr. drs. A.M.C. van Steenderen
De heer mr. M.C. Stout
De heer prof. dr. J.P.M. Stubbé
De heer mr. A. Stuijt
Mevrouw mr. S.J.C. Theuns
Mevrouw F.H. Tjeenk Willink
Mevrouw mr. J.J.M. Trouw
De heer H.J. Verkaik
Mevrouw H. Verkleij
Mevrouw mr. H.C. Vooys, MMO
Mevrouw S.M.M. van de Vorst
Mevrouw M. Vredevoogd
Mevrouw mr. L.E.M. de Vries-Blom
De heer C.J. Vrolijk
De heer A.F.P. van Waas, RB
Mevrouw A.G. Wagenaar
Mevrouw mr. V.O.M. van der Weijden
Mevrouw mr. M. Westra
De heer J.L.H. Zwerver, RB