Ik ben vereffenaar

Ik ben vereffenaar

De vereffenaar krijgt de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van een nalatenschap van rechtswege of bij benoeming door een rechter (lees hier meer over de benoeming). Bij vereffening dient met diverse procedurevoorschriften rekening te worden gehouden.

Procedurevoorschriften vereffening

De door de rechter benoemde vereffenaar moet zich altijd aan al deze voorschriften houden (zware vereffening), tenzij een rechter anders heeft bepaald (lichte vereffening). De vereffenaars die van rechtswege vereffenen hebben automatisch met de lichte vereffening te maken.

 

Schulden groter dan baten: melden bij kantonrechter
Bij een ‘negatief saldo’ van de nalatenschap moet de kantonrechter daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Als deze melding niet wordt gedaan, dan lopen de erfgenamen het risico met hun eigen vermogen aansprakelijk te worden gesteld voor schulden van de overledene.

Aanwijzingen en vragen van de kantonrechter
De vereffenaar volgt de aanwijzingen van de kantonrechter op en beantwoordt eventuele vragen. Ook kan men zelf om aanwijzingen van de kantonrechter vragen.

Boedelbeschrijving opstellen
Bij wettelijke vereffening moet op korte termijn een boedelbeschrijving van de nalatenschap worden opgesteld. De beschrijving bevat een opsomming van bezittingen en schulden en wordt ter inzage gelegd.

Oproepen schuldeisers
Schuldeisers die bekend zijn worden per brief opgeroepen een vordering in te stellen. Andere schuldeisers worden openbaar opgeroepen. De kantonrechter wordt geïnformeerd indien er bekende schuldeisers zijn, maar hun adressen onbekend zijn. In geval van zware vereffening wordt een lijst van erkende vorderingen van schuldeisers ter inzage gelegd bij de boedelnotaris of de rechtbank en worden de schuldeisers daarover geïnformeerd.

Beheren en vereffenen
Gedurende de vereffening is de vereffenaar de enige partij die beheershandelingen mag verrichten. Zo mag hij bijvoorbeeld goederen uit de nalatenschap verkopen als dat nodig is voor het voldoen van schulden van de nalatenschap. Over de keuze van de te verkopen goederen treedt hij zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen.

Uitdelingslijst, rekening en verantwoording
Als de termijn voor het indienen van vorderingen is verstreken, stelt de vereffenaar (bij zware vereffening) binnen zes maanden daarna een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst op. Deze worden neergelegd bij de boedelnotaris of de rechtbank. De vereffenaar maakt dit bekend aan de schuldeisers. Belanghebbenden hebben dan één maand om in verzet te komen, voordat de uitdelingslijst verbindend wordt en er tot uitkering wordt overgegaan.

Uitkering en opheffing
Als de nalatenschap uiteindelijk een positief saldo heeft, dan kunnen alle schuldeisers worden betaald en kan het overschot worden uitgekeerd aan de erfgenamen. Als er een tekort is, dan worden de schuldeisers pro rato betaald conform de uitdelingslijst waarbij sommige schuldeisers voorgaan op anderen. Als er alleen maar schulden zijn en helemaal geen bezittingen, kan bij de kantonrechter een verzoek tot opheffing van de vereffening worden ingediend. Indien de schuldeisers betaald zijn en er nog geld over is maar de erfgenamen onbekend zijn, dan wordt hetgeen over is in de consignatiekas van de staat gestort. Mochten zich later toch nog erfgenamen melden, dan kunnen die  daar terecht.


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

Tweede Kamer wil inzage levenstestamentenregister door kantonrechters

  Kantonrechters moeten kunnen nagaan of er een levenstestament is voordat zij bewind uitspreken. De Tweede Kamer stemde donderdagavond 23 februari 2017 in met een motie van Brigitte van der Burg (VVD) hierover. Die diende zij woensdag 22 februari 2017 in tijdens het...


INFORMATIE

Nieuwjaarscursus 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 is de jaarlijkse Nieuwjaarscursus! Deze keer op het Centraal station te Amsterdam , in restaurant 1ste klas. De heer mr. Jacques de Waart is bereid gevonden om een lezing te geven. Hij zal ingaan op mediation in het algemeen en de verschillende...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap 12 maart 2018

Op maandag 12 maart 2018 geeft prof. mr. dr. W. Burgerhart de cursus De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap. De afwikkeling van een nalatenschap van een ondernemer is in velerlei opzichten een uitdaging. De financiële belangen zijn doorgaans groot, de...

10 + 7 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.